Naslovnica > VIJESTI > Traži se glumac / glumica

Traži se glumac / glumica

Natječaj vrijedi do: 25.10.2018.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 17.10.2018.
Natječaj vrijedi do: 25.10.2018.

Posloprimac

Potrebna zvanja: Gluma
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Ostale informacije: Na temelju članka 13. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/16 i 10/17), intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu dana 16. listopada 2018. godine  raspisuje

NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
na radno mjesto

DRAMSKI GLUMAC/DRAMSKA GLUMICA

Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu iskazuje interes i potrebu za 1 polaznikom/polaznicom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punom radnom vremenu za radno mjesto:

DRAMSKI GLUMAC/DRAMSKA GLUMICA - opis poslova:osposobljavanje za glumačko sudjelovanje u kazališnim predstavama i programima
glumi srednje i epizodne uloge, a po potrebi i velike
priprema i interpretira povjerenu ulogu
u ostvarivanju svoje uloge slijedi naputke redatelja
obavezan dolazak na predstave 60 minuta prije početka
sudjelovanje u posebnim programima Kazališta
sudjelovanje na posebnim gostovanjima i nastupima (festivali)
sudjelovanje u posebnim programima u kojima sudjeluje Kazalište (svečanosti manifestacije, proslave, radionice i sl.).

Uvjet:
- nezaposlena osoba, prijavljena u evidenciju nezaposlenih kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana i da nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se je obrazovala.

Stručno osposobljavanje obavlja se prema Programu stručnog osposobljavanja za rad i pod vodstvom mentora.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz pisanu prijavu dostaviti:Kratki životopis s osobnim podacima, vlastoručno potpisan,
Presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice odnosno domovnice,
Presliku dokaza o stečenoj traženoj stručnoj spremi (diploma, uvjerenje),
Elektronički zapis ili potvrdu o podacima u matičnoj evidenciji HZMO-a
Presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijavi na natječaj prilažu se čitke i pregledne preslike dokumenata, koje ne moraju biti ovjerene.

Izabrani kandidat dužan je prije potpisivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa te dokaz o (rješenje, potvrdu) o priznatom statusu.
Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva uprave Republike Hrvatske  https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738 , na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku osam (8) dana od dana objave  natječaja.

Prijave se dostavljaju poštom (preporučeno) ili neposredno u kadrovsku službu HNK u Varaždinu na adresu: HNK U VARAŽDINU, 42000 VARAŽDIN, AUGUSTA CESARCA  1, u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Natječaj za stručno osposobljavanje  – dramski glumac/dramska glumica“.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku, najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Osoba na stručnom osposobljavanju će s mentorom obavljati i terenske poslove.

Poslodavac

Poslodavac: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU
Kontakt:osobni dolazak: AUGUSTA CESARCA 1, VARAŽDIN / S NAZNAKOM
pismena zamolba: AUGUSTA CESARCA 1, VARAŽDIN / S NAZNAKOM

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE