Naslovnica > VIJESTI > POLITIKA > Skandalozni rezultati revizije poslovanja Ministarstva kulture

Skandalozni rezultati revizije poslovanja Ministarstva kulture

Državni ured za reviziju je 23. listopada 2014. dostavio Hrvatskom saboru 33 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, među kojima i ono o poslovanju Ministarstva kulture. [DOKUMENT]
Share on facebook
Share on twitter

Državni ured za reviziju je obavio financijsku reviziju Ministarstva kulture i 2012., o čemu je sastavljeno Izvješće i izraženo uvjetno mišljenje, odnosno - u prijevodu - nađene su brojne nepravilnosti.

Ministarstvu je naloženo da ih otkloni, odnosno "poduzme potrebne radnje i prihvati predložene preporuke kako se nepravilnosti ne bi ponavljale u daljnjem poslovanju."

Nažalost, revizijom za 2013. je utvrđeno ne samo da ministarstvo nije postupilo prema danim nalozima i preporuci, već je iste, ali i brojne nove propuste napravilo i u 2013.

Tako se iz izvješća Revizije za 2013. može iščitati da je Ministarstvo povremeno nudilo usluge beskamatnog financiranja svojih zaposlenika (!), da u Ministartsvu radi 11 udarnika koji godišnje odrade daleko više od zakonom propisanih 180 prekovremenih sati, kao i da postoje proračunski korisnici kojima Ministarstvo sredstava (iz javnih potreba u kulturi i drugih stavki) dijeli bez da isti troškove ikad opravdaju. Ili detaljnije:

- rashodi za naknade za rad članovima radnih tijela Ministarstva (vijeća, povjerenstava i radne skupine) u iznosu 1.040.636,00 kn su evidentirani u poslovnim knjigama i iskazani u financijskim izvještajima na računima pomoći dane unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima u novcu te tekuće i kapitalne donacije, umjesto na računu naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.

- tijekom 2013. su podizana gotovinska sredstva korištenjem poslovne kreditne kartice, što nije evidentirano u okviru blagajničkog poslovanja. Podignuta gotovinska sredstva su evidentirana na računu ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, bez priloženih knjigovodstvenih isprava o nastalim poslovnim promjenama (specifikaciji troškova).

- dio podignute gotovine je tijekom 2013. vraćen u državni proračun obustavama iz plaće, a dio gotovine nije vraćen dok Ministarstvo nije 'pročešljala' Državna revizija, dakle u lipnju 2014.

-  dio rashoda za reprezentaciju je evidentiran u poslovnim knjigama na temelju knjigovodstvenih isprava na kojima nisu navedeni subjekti ugošćavanja.

- potraživanja od zaposlenih na koncu 2013. su evidentirana u iznosu 152.024,00 kn. Najvećim dijelom se odnose na potraživanja za isplaćene predujmove za službena putovanja u zemlji i inozemstvu koji nisu opravdani u primjerenom, odnosno propisanom roku. Utvrđeno je da u pojedinim slučajevima do konca 2013. nisu vraćeni više isplaćeni predujmovi u odnosu na obračunane troškove službenog putovanja, od čega se dio odnosi i na službena putovanja iz 2012. Obračun troškova službenog putovanja u zemlji u pravilu treba obaviti u roku tri dana od povratka sa službenog putovanja (navedeno na obrascu putnog naloga), dok obračun putnih troškova za službeno putovanje u inozemstvu treba obaviti u roku sedam dana od povratka sa službenog putovanja!

- za 11 zaposlenika su isplaćene plaće za prekovremeni rad koji je trajao duže od 180 sati godišnje, što iznosi 288.635,00 kn bruto i čini 78,1 % ukupno obračunanih i isplaćenih plaća za prekovremeni rad. Navedeno nije u skladu s odredbom članka 45. stavka 2. Zakona o radu kojom je propisano da prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati duže od 180 sati godišnje.

- u pojedinim slučajevima se korisnicima doznačavaju sredstva prije nastanka rashoda vezanih za provedbu odobrenih i ugovorenih programa iako je ugovoreno da će Ministarstvo sredstva isplaćivati ovisno o tijeku izvršenja programa.

- Ministarstvo u 2013. kao ni u prethodnim godinama nije provodilo izravni nadzor trošenja proračunskih sredstava kod korisnika kojima se sredstva planiraju i ostvaruju u okviru razdjela Ministarstva. Nema pisanih internih procedura za postupak provođenja naknadnih kontrola, načinu suradnje i aktivnostima koje se očekuju od proračunskih korisnika, vezano uz izradu i realizaciju strateških i financijskih planova, nabavu i ugovaranje, trošenje sredstava i drugo. Nije utvrđen postupak provođenja naknadnih kontrola namjenske potrošnje isplaćenih proračunskih sredstava koje trebaju provoditi ustrojstvene jedinice Ministarstva.

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

One Response

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI