Naslovnica > VIJESTI > INFO > Traži se ravnatelj / ravnateljica kazališta

Traži se ravnatelj / ravnateljica kazališta

Rok za prijave od 30 dana počeo je teći 17.11.2021.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine br. 71/06., 121/13, 26/14. i 98/19.) i članaka 27. – 31. Statuta Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula, Kazališno vijeće Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice.

Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula.

Za ravnatelja Kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova, a osoba stječe akademski naziv magistar odnosno magistra uz naznaku struke kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu (VII/1) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17), a sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine 107/07 i 118/12) s područja društvenih znanosti ili umjetničkog područja

2. najmanje tri godine rada u djelatnostima kulture

3. stručne, radne i organizacijske sposobnosti za obavljanje poslova ravnatelja

4. poznavanje jednog svjetskog jezika.

Ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće Grada Pule na prijedlog Kazališnog vijeća.

Ravnatelja/icu se imenuje na četiri godine na temelju predloženog četverogodišnjeg programa koji obavezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Sastavni je dio ovog natječaja Osnovni programski i financijski okvir Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula za razdoblje 2023. – 2026. godine, klasa: 612-01/21-01/211 koji je donijelo Gradsko vijeće Grada Pule 6. listopada 2021. godine.

Kandidati/kinje imaju pravo na uvid u natječajnu dokumentaciju koja sadrži Programski i financijski okvir, Izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje u INK Gradskom kazalištu Pula, Laginjina 5, za vrijeme trajanja ovog natječaja radnim danom (ponedjeljak – petak) od 10 do 13 sati, uz prethodnu najavu na e-adresu tajnica@ink.hr.

Kandidati/kinje su prije uvida u natječajnu dokumentaciju obvezni potpisati izjavu da podatke iz dokumentacije neće javno iznositi niti objavljivati.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, i to:

– pod točkom 1 diplomu u izvorniku ili ovjerenom presliku

– pod točkom 2 elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od 3 mjeseca

– pod točkom 3 vlastoručno potpisan životopis s opisom dosadašnjeg rada i popisom poslova i radnih zadataka kod dosadašnjih poslodavaca

– pod točkom 4 preslika potvrde od škole stranih jezika, preslika indeksa i sl.

Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidati su dužni priložiti Prijedlog četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 30 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula, 52100 Pula, Laginjina 5, s naznakom »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj« ili osobno na istu adresu, na urudžbeni zapisnik, u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom i navedenom naznakom.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine: 42/18).

Odluka o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula (https://www.ink.hr/) sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13. i 85/15.)

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Istarsko narodno kazalište
Gradsko kazalište Pula

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI