Naslovnica > BESPLATNI SADRŽAJ > Javni natječaj za izbor članica i članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula

Javni natječaj za izbor članica i članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula

Rok za prijave od 15 dana počeo je teći 14.5.2022.

Na temelju članka 4. Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Grad Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 14/21) i Zaključka Gradonačelnika KLASA:611-01/22-01/147 URBROJ: 2163-7-07-01-0454-22-3 od
12. svibnja 2022. godine, raspisuje se


JAVNI NATJEČAJ

za izbor članica i članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula

I

Raspisuje se Javni natječaj za izbor tri (3) kandidata za člana Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula, predstavnika osnivača (u daljnjem tekstu: Kazališno vijeće).

Mandat člana Kazališnog vijeća traje do 02. kolovoza 2022. godine.


II

Riječi i pojmovi korišteni u ovom Javnom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.


III

Kandidat za člana Kazališnog vijeća bira se iz redova uglednih umjetnika i radnika u kulturi koji ispunjava slijedeće uvjete:

- najmanje završen preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili
s njima izjednačen studij odgovarajuće struke,

- najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

- da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (neovisno o tome je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna kazna) za neko od kaznenih dijela počinjenih s namjerom protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog iskorištavanja djeteta, protiv braka,
obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, krivotvorenja, te bilo koje drugo kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta ili korištenje djeteta ili maloljetne osobe, osim ako je nastupila rehabilitacija po posebnom zakonu,

- da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za neko od djela navedenih u prethodnoj alineji,

- da se protiv njega ne vodi prekršajni postupak i da nije pravomoćno osuđen za neko od prekršajnih djela za nasilničko ponašanje,

- da nije službenik nadležnog upravnog odjela.


IV

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa), kandidat je dužan priložiti:

- životopis,

- motivacijsko pismo s posebnim osvrtom na koji način može u svojstvu člana kazališnog vijeća svojim vještinama, znanjima i sposobnostima doprinijeti dobrobiti i razvoju ustanove,

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,

- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od petnaest (15)
dana od dana podnošenja prijave,

- izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ne postoje okolnosti iz podstavka 3. i 5. točke III. ovog Javnog natječaja.


V

Javni natječaj objavit će se na internetskoj stranici Grada Pula-Pola
www.pula.hr i u javnom glasilu „Glas Istre“.
Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici u roku 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Pula- Pola
www.pula.hr na adresu: Grad Pula-Pola, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja, Pula,
Stara tržnica 2, s naznakom „Javni natječaj za izbor kandidata za članove Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula, s naznakom „NE OTVARAJ“.

Dokumentacija uz prijavu može se dostaviti u preslici.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja i poziva ih na razgovor.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj. Na razgovoru kandidat je dužan predočiti izvornike ili ovjerenu presliku dokumentacije koja je dostavljena uz prijavu.

Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete i termin razgovora s kandidatima objavit će se na internetskim stranicama Grada Pula-Pola
www.pula.hr najmanje pet (5) dana prije provođenja razgovora, a kandidati će biti obaviješteni o istome i putem e-maila.

VI

O provedenom postupku Povjerenstvo podnosi izvješće Gradonačelniku.

Na temelju rezultata provedenog postupka, Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću Grada Pula-Pola kandidata za člana Kazališnog vijeća Ustanove.

Kandidat će biti obaviješten o izboru člana Kazališnog vijeća dostavom Odluke Gradskog vijeća Grada Pule-Pola na e-mail adresu u roku dva (2) dana od donošenja Odluke.


VII

Podnošenjem prijave na Javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka navedenih u prijavi na Javni natječaj, kao i dokumentacije dostavljene uz prijavu, isključivo u svrhu izbora člana Kazališnog vijeća.


GRAD PULA-POLA

Odgovori

POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE