Naslovnica > VIJESTI > Traži se ravnatelj / ravnateljica kazališta

Traži se ravnatelj / ravnateljica kazališta

Rok za prijave od 30 dana počeo je teći 20.10.2021.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine broj 71/06., 121/13., 26/14. i 98/19.), članaka 23. i 26. Statuta Gradskog dramskog kazališta »Gavella« (pročišćeni tekst) od 6. ožujka 2018. godine i Zaključka Gradske skupštine broj 9 od 25. ožujka 2021. godine, Kazališno vijeće Gradskog dramskog kazališta »Gavella« raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Gradskog dramskog kazališta »Gavella«.

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04, 02/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13., 139/13., 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvat­ske i 131/17)

– istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje pet godina rada u kulturi

– znanje jednog stranog jezika

– da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Ravnatelja/icu imenuje i razrješava Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog Kazališnog vijeća, na četiri godine.

Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Gradskog dramskog kazališta »Gavella« sastavni je dio ovog natječaja.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovski i financijski pokazatelji, dostupni su kandidatima na uvid, u prostorijama Gradskog dramskog kazališta »Gavella«, Zagreb, Frankopanska 10, od dana objave ovoga natječaja do dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, radnim danom (ponedjeljak – petak) od 11 do 14 sati uz prethodnu najavu.

Podatke koje sazna uvidom, kandidat ne smije javno iznositi niti objavljivati.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su obvezni priložiti:

– dokaz o stručnoj spremi (diploma u ovjerenom presliku),

– dokaz o radnom stažu u kulturi (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od 3 mjeseca ili drugi odgovarajući dokaz),

– dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslik potvrde od škole stranih jezika, preslika indeksa i sl.)

– vlastoručno potpisan životopis s opisom dosadašnjeg rada,

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada koji obavezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja programa,

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građanin da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) kao i svu ostalu dokumentaciju sukladno posebnim propisima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 30 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Gradsko dramsko kazalište »Gavella«, Zagreb, Frankopanska 10, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvaraj«.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj niti će biti pozvana na dopunu.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradsko dramsko kazalište »Gavella«

kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage

Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

Odluka o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama Gradskog dramskog kazališta »Gavella« (https://www.gavella.hr/) sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13. i 85/15.).

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Gradsko dramsko kazalište
»Gavella«, Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI