Naslovnica > VIJESTI > Traži se referent / referentica za ljudske resurse

Traži se referent / referentica za ljudske resurse

Natječaj vrijedi do: 29.9.2021.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 21.9.2021.
Natječaj vrijedi do: 29.9.2021.

Posloprimac

Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine
Viša ili prvostupanjska

Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije:Opis poslova:

-Sudjelovanje u izradi prijedloga općih akata, planova i programa  rada i razvoja; Obavljanje pravovremene i zakonite prijave radnika (uključujući rad stranaca i postupak dobivanja svih zakonskih dozvola te ostalih prijava), davanje stručne podrške kod prijava autora koji su angažirani na autorske ugovore /ugovore o djelu oko prikupljanja svih potrebnih dozvola i prijava

-Provođenje izmjena Pravilnika o radu i ostalih povezanih akata (uključujući rad u Riznici),

-Vođenje računa o usklađenosti internih i eksternih akata sa važećom zakonskom regulativom

-U suradnji s pravnikom izrada tjednih izvještaja o radu i izvještaja o uočenim nepravilnostima u svezi rada radnika u suradnji te predlaganje Voditelju službe korektivne mjere;

-Pružanje stručne pomoći ustrojstvenim jedinicama u svezi praćenja i evidentiranja aktivnosti radnika,

-Suradnja s vanjskim institucijama,

-Sudjelovanje u procesu zapošljavanja (pribavljanje kandidata, selekcijski postupak, uvođenje u posao), obrazovanja i prestanka radnog odnosa radnika,

-Sudjelovanje u zbrinjavanju radnika kod kojih je utvrđena smanjena radna sposobnost ili invalidnost,

-Pružanje potrebne stručne pomoći radnicima kod ostvarivanja svih njihovih prava iz radnog odnosa, te prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja,

-Organiziranje i nadzor provođenja programa rada pripravnika i prakse učenika i studenata,

-Sudjelovanje u izradi svih ugovora o radu i ugovora o obrazovanju,

-Suradnja s ostalim ustrojstvenim  jedinicama  po pitanju kadrovske problematike,

-Praćenje stručne literature i propisa iz svog djelokruga rada,

-Izrada evidencije radnog vremena radnika Službe nabave i pravnih poslova,
-Obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog voditelja.

 

Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje engleskog jezika
Potrebna posebna znanja: Napredno znanje rada s računalom
Potrebna stručna sprema: društvenog ili humanističkog  usmjerenja
Ugovor na godinu dana uz uvjet probnog roka na 3 mjeseca
Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :
-Životopis
-Izvadak iz ERPS-a
-Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-Potvrdu o nekažnjavanju

 

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta: dokaze o ispunjavanju formalno-pravnih uvjeta natječaja (koji se traže za sve kandidate) i dokaze kojima dokazuje da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

 

Dokazi koje je osoba uz prijavu na natječaj dužna dostaviti kako bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju jesu sljedeći: ·

-         rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata, ne starije od 6 mjeseci,

·         dokaz o nezaposlenosti – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od mjesec dana,

·         preslika pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,

·         dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kad se prijavljuje dijete smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,

·         potvrda poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kad se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji),

·         preslika pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj javljaju djeca živućih hrvatskih branitelja),

·         potvrda o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju kad se na natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja),

·         rodni list (ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja),

·         rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf).

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

 

Posebne odredbe o načinu izbora:   Poslodavac zadržava pravo za izbor kandidata provesti pisano ili usmeno testiranje odnosno provjeru znanja iz područja djelatnosti za radno mjesto za koje se natječaj provodi.

 

Kandidat koji ne pristupi razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će biti pozivani na razgovor i/ili testiranje i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem elektroničke pošte i/ili broja telefona/mobitela kandidata koji su naveli u prijavi.

Poslodavac  pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj ili pojedinu točku natječaja, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

 

Poslodavac

Poslodavac: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA
Kontakt: pisana zamolba: Uljarska 1, 51000 Rijeka

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI