Naslovnica > VIJESTI > Traži se kontrabasist/ica

Traži se kontrabasist/ica

Natječaj vrijedi do: 2.9.2021.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: 2 smjene
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 19.7.2021.
Natječaj vrijedi do: 2.9.2021.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: N A T J E Č A J

za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova
član orkestra opere - zamjenike vođe dionice kontrabasa,

Opis poslova:
Obavlja sve poslove i radne zadatke opisane za poslove “vođe dionica” vezane  uz status soliste orkestra i vođe dionica orkestra, organizira i vodi sekcijske pokuse po potrebi, nastupa u drugim kazališnim predstavama i događanjima(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije i sl.)
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate/kandidatkinjezavršena muzička akademija (za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat);
aktivno poznavanje engleskog jezika;
uspješno položena audicija.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu:životopis,
preslika diplome muzičke akademije.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.
Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj –zamjenik vođe dionice kontrabasa”.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.
Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave se primaju e-poštom do 2. rujna 2021.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.
https://hnk-zajc.hr/wp-content/uploads/2021/07/Program-audicija-kontrabas.pdf
https://hnk-zajc.hr/wp-content/uploads/2021/07/Notni-materijal-za-audiciju-kontrabas.pdf

EMPLOYMENT OPPORTUNITY
for the position of Deputy Principal Double Bass
in the opera orchestra
Job description
Performs all tasks and duties described for “principal double bass of the opera orchestra” related to the status of orchestra soloist and leaders of the viola section, organizes and conducts sectional rehearsals as needed, performs in other Theatre’s performances and events (concerts, gala concerts, humanitarian concerts, gala academies and similar.).
Carries out other activities from her/his field of activity.
Application Criteria:

• graduated from music academy (applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin);
• active knowledge of the English language;
• passing the audition examination before employment.
In addition to a written application, the applicant must submit the following:curriculum vitae,
photocopy of music academy diploma.
Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.
The required documentation must be delivered to the e-mail addresse natjecaji.zajc@gmail.com  and with the subject line “Application for Competition - Deputy Principal Double Bass in the opera orchestra ” and the position for which you are applying.
The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka. The exact time of the audition will be determined subsequently.
The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.
The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.
Applicants to this Competition can be both male and female.
The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referring to the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
The applications will be accepted by e-mail until 2 September 2021
The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.
https://hnk-zajc.hr/wp-content/uploads/2021/07/Program-audicija-kontrabas.pdf
https://hnk-zajc.hr/wp-content/uploads/2021/07/Notni-materijal-za-audiciju-kontrabas.pdf

 

Poslodavac

Poslodavac: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA
Kontakt: e-mailom: natjecaji.zajc@gmail.com

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI