Naslovnica > VIJESTI > Traži se administrator/ica u marketingu

Traži se administrator/ica u marketingu

Natječaj vrijedi do: 15.6.2021.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 7.6.2021.
Natječaj vrijedi do: 15.6.2021.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: 2 godine
Ostale informacije: Opis poslova: terminski realizira mjesečni repertoar, informira o tekućem repertoau i izmjenama istog, sastavlja premijernu listu protokola, obavlja sve operativne radnje vezane uz premijeru, unosi u sistem mjesečni repertoar, te druge poslove vezane za promidžbu.
Prijavi je potrebno priložiti:
- životopis (u preglednom obliku, npr. Europass i sl.)
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- HZMO – elektronički zapis o radno – pravnom statusu
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije zapošljavanja kandidat je obvezan dostaviti izvornike tražene dokumentacije.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. (ovo ovisno o kojem se radnom mjestu radi)
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka
1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Gradskom dramskom kazalištu „Gavella“ za prikupljanje, obradu i čuvanje njegovih osobnih podataka u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Kazališta.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu elektroničke pošte:
kadrovska@gavella.hr
Prijave s nepotpunom, neodgovarajućom dokumentacijom neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Kazališta.

Poslodavac

Poslodavac: GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE 'GAVELLA'
Kontakt: e-mailom: kadrovska@gavella.hr

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI