Naslovnica > VIJESTI > Traži se ravnatelj/ica javne ustanove u kulturi

Traži se ravnatelj/ica javne ustanove u kulturi

Rok za prijave od 15 dana počeo je teći 7. svibnja 2021.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 38. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 6. i 7. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine br. 96/01 i 98/19) i članka 13. Statuta Javna ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre, Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre, na temelju Odluke od 9. travnja 2021., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre (m/ž).

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.);

– koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;

– koja ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnostima kulture;

– koja ima znanje jednog stranog jezika.

– državljanstvo Republike Hrvatske.

Iznimno, za ravnatelja ustanove može biti imenovana osoba koja, osim navedenih uvjeta, nema završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža o čemu mora priložiti dokaz.

Ravnatelja ustanove imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na prijedlog Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre.

Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada i razvoja ustanove.

Za imenovanje ravnatelja potrebno je prethodno mišljenje nadležnog kulturnog vijeća.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na četiri godine.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik),

– dokaz o radnom stažu u djelatnostima kulture (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 3 mjeseca),

– dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslik potvrde škole stranih jezika ili preslik indeksa),

– dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili elektronički zapis iz knjige državljana),

– vlastoručno potpisan životopis s opisom dosadašnjeg rada,

– vlastoručno potpisan prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre,

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana.

Natječajna dokumentacija se prilaže u elektroničkom zapisu ili neovjerenom presliku.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17. i 98/19.) uz prijavu na natječaja dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se Upravnom vijeću, neposredno ili preporučeno u roku od 15 dana od objave poštom na adresu: Dubrovačke ljetne igre, Natječaj za ravnatelja (m/ž) – ne otvaraj, Od Sigurate 1, 20000 Dubrovnik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18.).

O izboru ravnatelja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre (www.dubrovnik-festival.hr) sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13. i 85/15.).

Javna ustanova u kulturi
Dubrovačke ljetne igre

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI