Naslovnica > VIJESTI > Traži se ravnatelj/ica kazališta

Traži se ravnatelj/ica kazališta

Rok za prijave od 20 dana počeo je teći 3.2.2021.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine br. 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), članka 24. i članka 26. Statuta Gradskoga kazališta »Trešnja« od 27. veljače 2007., 23. prosinca 2013., 18. svibnja 2015., Kazališno vijeće Gradskoga kazališta »Trešnja« raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog kazališta Trešnja.

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17);

– istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje pet godina rada u kulturi;

– znanje jednog stranog jezika.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješava Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog Kazališnog vijeća, na vrijeme od četiri (4) godine.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada koji obavezno sadržava financijski i kadrovski plan ostvarivanja predloženog programa.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Gradskoga kazališta »Trešnja«, sastavni je dio ovoga natječaja.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovski i financijski pokazatelji, dostupni su kandidatima na uvid u tajništvu Gradskoga kazališta »Trešnja«, Zagreb, Mošćenička 1, radnim danom (ponedjeljak-petak) od 12 do 14 sati, uz prethodnu najavu i dogovor, od dana objave natječaja do dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Podatke koje sazna uvidom, kandidat ne smije javno iznositi niti objavljivati.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

– dokaz o stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenom presliku)

– dokaz o radu u kulturi (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokaz o radu u kulturi u izvorniku ili ovjerenom presliku)

– dokaz o znanju jednog stranog jezika (potvrda ili indeks u izvorniku ili ovjerenom presliku)

– vlastoručno potpisani životopis s opisom dosadašnjeg rada

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada koji obavezno sadržava financijski i kadrovski plan ostvarenja programa.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) kao i svu ostalu dokumentaciju sukladno posebnim propisima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s prilozima podnose se u roku od 20 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, preporučeno ili osobno na adresu: Gradsko kazalište »Trešnja«, Mošćenička 1, 10000 Zagreb, s naznakom »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvaraj«.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradsko kazalište »Trešnja« kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15).

Gradsko kazalište »Trešnja«
Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI