Naslovnica > VIJESTI > INFO > Traži se ravantelj/ica Centra za kulturu

Traži se ravantelj/ica Centra za kulturu

Rok za prijave od 15 dana počeo je teći 3.2.2021.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosio u cijelosti.

***

Na temelju članaka 38. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 5. stavka 2. i 6. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine br. 96/01 i 98/19) i članka 35. i 36. Statuta i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad, Upravno vijeće Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad na temelju Odluke od 28. 1. 2021. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad (m/ž).

Za ravnatelja Centra može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;

– koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;

– koja ima pet godina radnog staža u djelatnostima kulture;

– znanje jednoga stranog jezika;

– koja je hrvatski državljanin;

– koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim zakonom (Narodne novine br.125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19)

Iznimno, za ravnatelja Centra može se imenovati osoba koja, osim prethodno navedenih uvjeta, nema završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14,60/15 i 131/17) s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na četiri godine.

Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Centra.

Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem Centra.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

– životopis s opisom dosadašnjeg rada

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjeren preslik diplome)

– dokaz o radnom stažu u djelatnostima kulture (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od tri mjeseca)

– dokaz o znanju jednog stranog jezika (ovjerena preslika potvrde škole stranih jezika, ovjeren preslik indeksa i sl.)

– dokaz o državljanstvu (ovjeren preslik domovnice, ovjeren preslik osobne iskaznice ili elektronički zapis iz knjige državljana)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Centra.

Natječajna dokumentacija prilaže se u elektroničkom zapisu ili u ovjerenom presliku.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo, te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. predmetnog zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Prijave se dostavljaju u roku od 15 dana od objave natječaja osobno ili preporučenom poštom na adresu: Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad, »Natječaj za ravnatelja (m/ž) – ne otvaraj«, Argentinska 5, 10090 Zagreb.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvani na dopunu prijave.

Prijavom na natječaj prijavitelji daju svoju izričitu suglasnost da Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad, kao voditelj obrade, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18).

O izboru ravnatelja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Sukladno članku 10. st. 1. t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), odluka o rezultatima biti će objavljena na mrežnim stranicama Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad (http://www.czkio-susedgrad.hr/).

Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad, Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI