Naslovnica > VIJESTI > Traži se ravnatelj/ica kazališta

Traži se ravnatelj/ica kazališta

Rok za prijave od 15 dana počeo je teći 22.1.2021.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo uc ijelosti.

***

Na temelju članka 38. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članaka 6. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine br. 96/01 i 98/19), članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) i članka 18. i 19. Statuta Gradskog kazališta »Joza Ivakić« Vinkovci, Kazališno vijeće Gradskog kazališta »Joza Ivakić« Vinkovci, na temelju Odluke od 20. 1. 2021. raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta »Joza Ivakić« Vinkovci (m/ž).

I.

Osim općih uvjeta propisanih Zakonom za ravnatelja Gradskog kazališta »Joza Ivakić« Vinkovci može biti imenovana osoba koja ima:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)

– afirmaciju na području umjetničke i društvene djelatnosti

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti na temelju kojih se može očekivati da će s uspjehom voditi ustanovu.

Iznimno, za ravnatelja Gradskog kazališta »Joza Ivakić« Vinkovci može se imenovati osoba koja, osim navedenih uvjeta, nema završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža.

II.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Gradskog kazališta »Joza Ivakić« Vinkovci.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na četiri godine.

Ista osoba može ponovo biti imenovana ravnateljem Gradskog kazališta »Joza Ivakić« Vinkovci.

III.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

– vlastoručno potpisan životopis s opisom dosadašnjeg rada

– dokaz o radnom stažu u djelatnostima kulture (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – ne stariji od 3 mjeseca

– vlastoručno potpisan prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Gradskog kazališta »Joza Ivakić« Vinkovci

– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili elektronički zapis iz knjige državljana)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

IV.

Programski i financijski okvir kazališta za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovski i financijski pokazatelji dostupni su kandidatima na uvid u prostorijama Ustanove (Gradsko kazalište »Joza Ivakić« Vinkovci, Hrvatskih žrtava 2, 32100 Vinkovci) svakog radnog dana od 8 do 12 sati.

V.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

VI.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno na adresu: Gradsko kazalište »Joza Ivakić«, Hrvatskih žrtava 2, 32100 Vinkovci, s naznakom: »Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja«.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave natječaja.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj niti će biti pozvana na dopunu.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Gradsko kazalište »Joza Ivakić« Vinkovci kao voditelj obrade i zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

VII.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama Gradskog kazališta »Joza Ivakić« Vinkovci (www.kazaliste-vinkovci.hr) sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13 i 85/15).

Gradsko kazalište
»Joza Ivakić« Vinkovci

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI