Naslovnica > VIJESTI > Traži se suradnik/ca za marketing i prodaju

Traži se suradnik/ca za marketing i prodaju

Rok za prijavu od 8 dana počeo je teći 13.1.2021.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Suradnik/ca za marketing i prodaju - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opis poslova i zadaća: Suradnik/ca za marketing i prodaju radi na promociji glazbenih i drugih programa putem svih komunikacijskih kanala, brine se o svakodnevnom i pravovremenom komuniciranju prema javnosti, koordinira sve aspekte promidžbe; letci, plakati, brošure, Internet stranica, komunikacijski kanali itd., vodi djelatnosti realizacije prodaje ulaznica i najmova prostora Ustanove te promovira djelatnosti ustanove. U suradnji sa glazbenim producentom radi na promociji pojedinačnih događaja.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij s područja društvenih i humanističkih znanosti ili umjetničkih područja, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima marketinga (osobito u kulturi). Iskustvo u aktivnostima promocije i prodaje kulturnih sadržaja, timski rad, poznavanje osnovnih računalnih programa, aktivno znanje engleskog jezika, B razina.

Uz prijavu treba priložiti: životopis (europass), presliku osobne iskaznice, presliku dokaza o stručnoj spremi, dokaz o ukupnom radnom stažu (e- potvrda HZMO-a), dokaze o iskustvu rada na traženim područjima djelovanja i ostalu relevantnu dokumentaciju koju kandidat/kinja smatra važnom za utvrđivanje svih okolnosti vezanih za stručnost, znanje i vještine koje posjeduje.
U prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa), koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine broj“ 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja. Osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga također će se obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno predmetnoj Općoj uredbi o zaštiti podataka i predmetnom Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Osobni podaci kandidata koji neće biti primljeni će se, sukladno Pravilniku o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine“ broj: 90/02) izlučiti i uništiti za 5 godina ili ranije na temelju pisanog zahtjeva vlasnika osobnih podataka sukladno „pravu na zaborav“.
Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ;
Kandidati koji su priložili potpune i pravovremene prijave će biti pozvani na pismeno testiranje i/ili razgovor. Ukoliko se kandidat/kinja ne pojavi na testiranju ili razgovoru, smatra se da je povukao/la prijavu.
Kandidati dostavljaju neovjerene preslike, a prije donošenja odluke o odabiru kandidata/kinje, odnosno sklapanja ugovora o radu, poslodavac će od izabranog kandidata/kinje tražiti dostavu ovjerenih preslika.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u dnevnim novinama s naznakom;
Hrvatski dom Split
„Natječaj za radno mjesto xy – ne otvaraj“
Tončićeva 1
21000 Split

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru, putem maila ili putem komunikacijskih kanala Hrvatskog doma Split, dok će kandidati koji su se pozvali na pravo prednosti biti obaviješteni i sukladno odredbama zakona.

Hrvatski dom Split

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI