Naslovnica > VIJESTI > Traži se ravnatelj/ica kazališta

Traži se ravnatelj/ica kazališta

Rok za prijave od 10 dana počeo je teći 8.1.2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19), članka 23. Statuta Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku i Odluke Kazališnog vijeća od 4. siječnja 2021., Kazališno vijeće raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku.

Za ravnatelja Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku može biti imenovana osoba koja uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ispunjava i sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu društvenog smjera sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17)

– najmanje 5 godina radnog iskustva u društvenim djelatnostima.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (u izvorniku ili ovjerenom presliku):

– dokaz o traženoj stručnoj spremi

– životopis

– domovnicu

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis)

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadržava financijski i kadrovski plan ostvarivanja predloženog programa za razdoblje od 2022. – 2025.

Napomena: Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Za vrijeme natječajnog roka svaki kandidat/kinja može izvršiti uvid u utvrđeni Osnovni programski i financijski okvir Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku za sljedeće četverogodišnje razdoblje (od 2022. – 2025.).

Uvid u navedenu dokumentaciju kandidat/kinja može ostvariti radnim danom od 9 do 12 sati (uz prethodnu najavu na broj tel. (031)501-487) u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku, Trg bana Josipa Jelačića 19, 31000 Osijek, za cijelo vrijeme trajanja roka za podnošenje prijava kandidata.

Podatke koje sazna uvidom, kandidat/kinja ne smije javno iznositi ni objavljivati.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od objave natječaja u dnevnom tisku i Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta i prijedlog četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarivanja predloženog programa za razdoblje od 2022. – 2025. dostaviti na adresu: Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku, Trg bana Josipa Jelačića 19, 31000 Osijek s naznakom: »Kazališnom vijeću – natječaj za ravnatelja – ne otvarati«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI