Naslovnica > VIJESTI > Traži se ravnatelj/ica kazališta

Traži se ravnatelj/ica kazališta

Rok za prijave od 15 dana počeo je teći 30.12.2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) i članaka 18. i 19. Statuta Kazališta lutaka Zadar, Kazališno vijeće Kazališta lutaka Zadar 28. prosinca 2020. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Kazališta lutaka Zadar.

Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat/kandidatkinja za ravnatelja Kazališta lutaka Zadar mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– visoka stručna sprema (završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova, u društvenom, humanističkom ili umjetničkom smjeru ili stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja),

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti,

– radno iskustvo u kazalištima ili scensko-glazbenim djelatnostima u trajanju od najmanje tri godine ili pet godina radnog iskustva u drugim društvenim djelatnostima,

– znanje jednog stranog svjetskog jezika.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Ravnatelj kazališta imenuje se na četiri godine na temelju ispunjavanja uvjeta i predloženoga četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Kandidati/kandidatkinje dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:

– životopis (pisana biografija),

– dokaz o stečenoj traženoj stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjeren preslik),

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu sa stupnjem stručne spreme navedenim kao uvjet – elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u izvorniku),

– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje za cijeli period naveden kao uvjet (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu, koji sadrže vrstu posla koji je obavljao, uvjet stručne spreme propisan za poslove koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove kao i ugovor o djelu/autorskom djelu i sl.), izvornik ili presliku,

– obrazložen četverogodišnji program rada Kazališta, koji mora biti usklađen s osnovnim programskim i financijskim okvirom iz članka 27. st. 3. Zakona o kazalištima te koji sadrži godišnje financijske i kadrovske planove ostvarenja predloženog programa,

– preslik važeće osobne iskaznice ili putovnice odnosno domovnice,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci računajući od dana objave natječaja),

– preslik potvrde o poznavanju jednog svjetskog jezika ili preslik indeksa ili izvornik vlastoručno potpisane izjave o poznavanju jednog svjetskog jezika.

– potvrde/preporuke/izjave/članke ili druge dokumente koji potvrđuju činjenice iz životopisa.

Ako kandidat/kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.

Osobe koje prema posebnim propisima mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su u prijavi pozvati se na to pravo, odnosno dužne su, uz prijavu i dokaze o ispunjavanju svih uvjeta iz natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan je uz prijavu na natječaj, osim priloženih dokaza o ispunjavanju svih traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Isprave koje se prilažu u neovjerenom presliku, kandidat/kandidatkinja će morati prije izbora predočiti izvornike istih.

Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima /kandidatkinjama prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Rok do kojeg se primaju prijave s potrebnom dokumentacijom kandidata/kandidatkinja iznosi 15 dana od objave natječaja, s time da rok počinje teći od dana nakon objave.

Kandidati/kandidatkinje imaju pravo na uvid natječajne dokumentacije koja sadrži utvrđeni osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje. Uvid se ostvaruje, uz prethodnu najavu na broj tel. (099) 4951-496 ili e-poštom na adresu: marketing@klz.hr, radnim danom (ponedjeljak – petak) između 10 i 14 sati u prostorijama uprave Kazališta lutaka Zadar, Sokolska 1, Zadar uz potpisivanje privole na temelju članaka 6. i 7. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, odnosno izjave kandidata/kandidatkinje da će podatke iz dokumentacije koristiti isključivo u svrhu prijave na ovaj natječaj.

Prijave s prilozima podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Kazalište lutaka Zadar, Sokolska 1, 23000 Zadar, s naznakom: »Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice – ne otvaraj« ili osobno na istoj adresi na urudžbeni zapisnik u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom i navedenom naznakom.

Kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni o izboru ravnatelja/ravnateljice najkasnije u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Kazalište lutaka Zadar

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI