Naslovnica > GLAVNE VIJESTI > Traži se ravnatelj/ica kazališta

Traži se ravnatelj/ica kazališta

Rok za prijave od 30 dana počeo je teći 23.12.2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (NN br. 71/06, 121/13, 26/14, 98/19) i članka 26. Statuta Gradskog satiričkog kazališta »Kerempuh« od 1. 3. 2007., 15. 12. 2012., 12. 11. 2013. i 1. 4. 2015., Kazališno vijeće Gradskog satiričkog kazališta »Kerempuh« raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Gradskog satiričkog kazališta »Kerempuh«.

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17)

– istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje pet godina rada u kulturi;

– znanje jednog stranog jezika.

Ravnatelja/icu imenuje i razrješava Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog Kazališnog vijeća, na vrijeme od četiri (4) godine.

Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadržava financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Gradskog satiričkog kazališta »Kerempuh« sastavni je dio ovog natječaja.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovski i financijski pokazatelji, dostupni su kandidatima na uvid, u prostorijama Gradskog satiričkog kazališta »Kerempuh«, Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3 od objave natječaja do dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj radnim danom (ponedjeljak – petak), od 11 do 14 sati uz prethodnu najavu.

Podatke koje sazna uvidom kandidat ne smije javno iznositi niti objavljivati.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, obvezno je priložiti:

– dokaz o stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenom presliku),

– dokaz o radu u kulturi (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokaz o radu u kulturi u izvorniku ili ovjerenom presliku),

– potvrdu o znanju jednog stranog jezika izdanu od ovlaštene ustanove (u izvorniku ili ovjerenom presliku)

– vlastoručno potpisan životopis s opisom dosadašnjeg rada,

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada koji obavezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja programa.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) kao i svu ostalu dokumentaciju sukladno posebnim propisima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s prilozima dostavljaju se, u roku od 30 dana od objave natječaja, na adresu: Gradsko satiričko kazalište »Kerempuh«, Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, s naznakom »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj«.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Satiričko kazalište »Kerempuh« kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Gradsko satiričko kazalište
»Kerempuh«, Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI