Naslovnica > VIJESTI > Traže se asistenti & umjetnički suradnik (m/ž)

Traže se asistenti & umjetnički suradnik (m/ž)

Rok za prijave od 8 dana počeo je teći 6.11.2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijem

1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz umjetničkog područja, umjetničkog polja primijenjene umjetnost, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

2. jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe – sviranje – gitara

3. jednog nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz umjetničkog područja, umjetničkog polja plesna umjetnost i umjetnost pokreta, umjetnička grana scensko kretanje.

Svi pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine broj 93/14., 127/17. i 98/19.).

Pristupnici natječaja osim uvjeta propisanih člancima 92., 97. i 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14 – Odluka USRH, 60/15. – Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispunjavati uvjete propisane člancima 186., 196., i 198. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst i člancima 90., 91., 92., 99. i 101. Statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, te člancima 3., 4., 8., 9., 12., 26., 41. i 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, te Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.aukos.unios.hr/ i http://www.unios.hr/.

Uz prijavu za natječaj pristupnici natječaja pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu br. 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i odgovarajuće radno mjesto asistenta. Pristupnici natječaja pod točkom 2. obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje i obrascu br. 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta. Pristupnici natječaja pod točkom 3. obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje i obrascu br. 3. – Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u DOC. i PDF-formatu.

Za pristupnike natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Ako netko od pristupnika iz točke 1. natječaja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu vrijeme natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na natječaj pod točkom 1. s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek, s naznakom »Točka 1. natječaja – asistent«.

Prijave na natječaj pod točkom 2. i 3. s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek, s naznakom: »Točka 2. natječaja – naslovni asistent« i naznakom »Točka 3. natječaja – naslovni umjetnički suradnik«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku objavit će odluku Vijeća Akademije o izboru zaposlenika/zaposlenice iz točke 1. natječaja na mrežnim stranicama http://www.aukos.unios.hr/ najkasnije u roku od 8 dana od njezina donošenja te uz prethodnu suglasnost izabranog pristupnika objaviti profesionalni životopis.

Svi pristupnici natječaja obavještavaju se o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Akademija za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijavom na ovaj natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Svi pristupnici natječaja moraju u natječajnoj dokumentaciji dostaviti potpisani obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja koja je objavljena na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Poveznica Akademije na kojoj je navedeni obrazac je http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2019/08/PRIVOLA.docx, a može se podići i u Tajništvu Akademije.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI