Naslovnica > VIJESTI > Traži se pozornički radnik (m/ž)

Traži se pozornički radnik (m/ž)

Natječaj vrijedi do: 3.11.2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada:2 smjene
Dvokratno radno vrijeme
Rad vikendom i praznikom

Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 26.10.2020.
Natječaj vrijedi do: 3.11.2020.

Posloprimac

Razina obrazovanja:Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Na temelju članka 13. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/16 i 10/17), u vezi sa Zaključkom Gradonačelnika Grada Varaždina o davanju prethodne suglasnosti Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu za zapošljavanje na neodređeno vrijeme (KLASA: 610-01/20-02/1, URBROJ: 2186/01-09/3-20-48 od 19. listopada 2020. godine) intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu raspisuje

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
na radnom mjestu
POZORNIČKI RADNIK/POZORNIČKA RADNICA

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

-1 izvršitelj/izvršiteljica

Radni odnos zasniva se zbog potrebe popunjavanja upražnjenog radnog mjesta,  na neodređeno vrijeme s početkom rada u studenom 2020. godine.

Opis predmetnog radnog mjesta i potrebni uvjeti:radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scene, u kući i na
gostovanjima
radi poslove vezane uz najam i odvijanje programa
po potrebi radi na održavanju i transportu
po potrebi radi na nadstroplju
radi ostale poslove prema nalogu rukovoditelja i zamjenika tehnike.

UVJETI:  SSS, obrtnička škola industrijskog ili tehničkog smjera

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.

Uz ispunjavanje općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa i pisanu prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni/e priložiti:Kratak životopis
Presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice odnosno domovnice
Presliku dokaza o stečenoj traženoj stručnoj spremi (svjedodžba)
Ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Ako kandidat/kinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan/na je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Prijavi na oglas prilažu se čitke i pregledne preslike dokumenata, koje ne moraju biti ovjerene, a izabrani/a kandidat/kinja dužan/na je prije donošenja rješenja o zasnivanju radnog odnosa dostaviti na uvid originalne dokumente.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno moraju uz prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan/na je uz prijavu na oglas, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim/a na oglas te će o tome biti obaviješteni/e pisanim putem.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/a kandidat/kinja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o zasnivanju radnog odnosa.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku osam (8) dana od dana objave oglasa.

Prijave se dostavljaju poštom na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, 42000 Varaždin, Augusta Cesarca  1, u zatvorenim omotnicama s naznakom: „ Ne otvaraj - Oglas za zasnivanje radnog odnosa – pozornički radnik/pozornička radnica“.

O rezultatima izbora prijavljeni/e kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u zakonskom roku, najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Mjesto rada: Varaždin, po potrebi izvan Varaždina u zemlji i inozemstvu.

Poslodavac

Poslodavac: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU
Kontakt:pismena zamolba: A.CESARCA 1, 42000 VARAŽDIN (s naznakom)

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI