Naslovnica > VIJESTI > Traži se ravnatelj/ica plesne škole

Traži se ravnatelj/ica plesne škole

Rok za prijave od 8 dana počeo je teći 23.10.2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na osnovu članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 60., 63. i 64. Statuta Umjetničke plesne škole Silvije Hercigonje, Zagorska 16, Školski odbor raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice škole.

A. Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:

1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u Umjetničkoj plesnoj školi Silvije Hercigonje, a koji može biti

a) sveučilišni diplomski studij

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

c) specijalistički diplomski stručni studij

2. položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

4. najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnima za obrazovanje, od kojih najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama

B. Dodatne kompetencije kandidata za imenovanje ravnatelja koje se vrednuju su: poznavanje stranog jezika (1 bod), osnovne digitalne vještine (1 bod) i iskustvo rada na projektima (1 bod) i dokazuju se na sljedeći način:

1. Poznavanje stranog jezika:

a) javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,

b) potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika,

c) potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika,

d) drugom ispravom

2. Osnovne digitalne vještine:

a) javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,

b) potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti,

c) potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina

d) drugom ispravom,

3. Iskustvo rada na projektima:

a) dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata

b) osobnom izjavom kandidata u životopisu.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu

3. dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja (diploma)

4. dokaz o položenome stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita

5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

6. dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama (potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)

7. dokaz da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od osam dana)

8. program rada za mandatno razdoblje

9. isprave navedene pod odjeljkom B ako ih kandidat posjeduje.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti potrebne dokaze o ostvarivanju prednosti pri zapošljavanju na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dužan je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona, navedene na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu Umjetničkoj plesnoj školi Silvije Hercigonje da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku te čuvaju u svrhu provođenja natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Ravnatelj/ica se imenuje na pet godina.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Umjetničke plesne škole Silvije Hercigonje.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom, u izvorniku ili ovjerenom presliku, potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici za pismo na adresu: Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje, Zagorska 16, Zagreb, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati«.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Datum objave: 23. listopada 2020. godine

Prijave na natječaj primaju se do 31. listopada 2020. godine.

Umjetnička plesna škola
Silvije Hercigonje, Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI