Naslovnica > VIJESTI > INFO > Traži se ravnatelj/ica centra za nezavisnu kulturu i mlade

Traži se ravnatelj/ica centra za nezavisnu kulturu i mlade

Rok za prijavu od 15 dana počeo je teći 21.10.2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 38. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 5., 6. i 7. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine br. 96/01 i 98/19) i članka 28. i 29. Statuta Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade od 21. 12. 2016. g., Upravno vijeće Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, na temelju Odluke od 1. 10. 2020. godine, raspisuje javni

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade

Za ravnatelja/icu Centra može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;

– koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;

– koja ima tri godine radnog iskustva u djelatnostima kulture;

– koja pokazuje aktivno znanje jednoga stranog jezika;

– koja je hrvatski državljanin;

– koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim zakonom (Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15), 101/17, 118/18, 126/19).

Iznimno, za ravnatelja može se imenovati osoba koja nema visoku stručnu spremu, ako se radi o istaknutom i priznatom stručnjaku na području kulture s najmanje deset godina radnog staža.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Ravnatelj/ica se imenuje na temelju javnog natječaja na vrijeme od 4 godine i ista osoba može biti ponovno imenovana na tu dužnost.

Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Centra.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik),

– dokaz o radnom stažu u djelatnostima kulture (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne stariji od 3 mjeseca),

– dokaz o aktivnom znanju jednog stranog jezika (preslik potvrde škole stranih jezika ili preslik indeksa i drugi dokazi),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili elektronički zapis iz knjige državljana),

– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– vlastoručno potpisani životopis s opisom dosadašnjeg rada,

– vlastoručno potpisani prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Centra.

Natječajna dokumentacija prilaže se u elektroničkom zapisu ili presliku.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaja dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom na adresu: Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj«, Kneza Mislava 11

10000 Zagreb, rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj niti će biti pozvana na dopunu.

O izboru ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (www.pogon.hr) sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15).

Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI