Naslovnica > VIJESTI > Traže se docenti i asistenti

Traže se docenti i asistenti

Rok za prijave od 30 dana počeo je teći 21.10.2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5, raspisuje

NATJEČAJ

I. za izbor u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto (puno radno vrijeme, na neodređeno):

– docent u umjetničkom području, polje: primijenjena umjetnost, grana: filmska i medijska produkcija, 1 izvršitelj.

II. za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta (bez zasnivanja radnog odnosa):

a) asistent (naslovno zvanje) u umjetničkom području, polje primijenjena umjetnost, grana: scenografija, 1 izvršitelj

b) asistent (naslovno zvanje) u umjetničkom području, polje primijenjena umjetnost, grana: kostimografija, 2 izvršitelja.

Pristupnici pod I. trebaju ispunjavati uvjete normirane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), te moraju ispunjavati i minimalne uvjete propisane Odlukom rektorskog zbora Republike Hrvatske (Narodne novine broj 61/17) te Pravilnikom o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja (Narodne novine broj 86/10).

Pristupnici pod II. trebaju ispunjavati uvjete normirane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj obvezno priložiti životopis, prikaz umjetničko-nastavne djelatnosti u tiskanom i digitalnom obliku (CD), dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome) i domovnicu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 – pročišćeni tekst, 152/14 i 39/18) te je dužan/a u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, da ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji a objavljene na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Za pristupnike na natječaj strane državljane potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europ­skim referentnim okvirom za jezike (C2).

Svi podaci uz prijavu moraju biti dokumentirani izvornim dokumentima ili njihovim ovjerenim preslikama. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17), na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe obaju spolova. Natječaj traje 30 dana od objave.

Prijave se podnose na adresu Akademije dramske umjetnosti, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5, s naznakom: »Za natječaj«. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI