Naslovnica > GLAVNE VIJESTI > Zagrebački Gradski ured za kulturu – zapošljava

Zagrebački Gradski ured za kulturu – zapošljava

Radna mjesta su dva, a rok za prijave od 8 dana počeo je teći 26. kolovoza 2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 112/19), pročelnica Gradskog ureda za kulturu raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

U GRADSKI URED ZA KULTURU

– u Odjelu za kulturu

1. višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice za kulturne manifestacije u Odsjeku za izvedbene umjetnosti i kulturne manifestacije – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Potrebno stručno znanje: magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica struke s područja društvenih ili humanističkih znanosti, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i poznavanje rada na PC-ju.

Poseban uvjet: položen državni ispit.

2. administrativnog referenta/administrativne referentice – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Potrebno stručno znanje: srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili opće struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i poznavanje rada na PC-ju.

Poseban uvjet: položen državni ispit.

Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijalista/stručne specijalistice, utvrđen za radno mjesto pod rednim brojem 1, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati su u prijavi dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa), naziv i redni broj radnog mjesta za koje se podnosi prijava, te naziv ustrojstvene jedinice.

Kandidati koji se natječu za oba radna mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Obrazac prijave može se preuzeti na web-stra­nici Grada Zagreba https://www.zagreb.hr/en/objavljeni-natjecaji-oglasi/6501.

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),

– dokaz o stručnoj spremi: za radno mjesto pod rednim brojem 1: diploma, a za radno mjesto pod rednim brojem 2: svjedodžba o stečenoj srednjoj stručnoj spremi,

– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),

– svjedodžbu o položenome državnom stručnom ispitu,

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu, (ne stariji od 1 mjesec): elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja i

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca), koji sadržava vrstu poslova i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, traženoj u prethodnoj alineji.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetska stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici www.zagreb.hr. Na web-stranici www.zagreb.hr i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će objavljen na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.

Prijave s prilozima dostavljaju se Stručnoj službi gradonačelnika, Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Trg S. Radića 1, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijam u službu u Gradski ured za kulturu«.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE