Naslovnica > VIJESTI > Traži se docent/ica režije

Traži se docent/ica režije

Natječaj vrijedi do: 1.9.2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: 2 smjene
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 31.7.2020.
Natječaj vrijedi do: 1.9.2020.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU
raspisuje
NATJEČAJ
Za izbor i prijem

jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju i umjetničko-nastavnom radnom mjestu docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana kazališna režija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine broj: 93/14, 127/17. i 98/19).

Pristupnici Natječaja pod točkom 1. pored uvjeta utvrđenih člankom 93., 94. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14 – Odluka USRH, 60/15, – Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispunjavati uvjete utvrđene člancima 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člancima 96. i 97. Statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, uvjete utvrđene Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti Narodne novine 61/2017 i uvjete utvrđene člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pristupnici Natječaja prijavljuju se i prilažu dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto.
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, te Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.uaos.unios.hr/ i http://www.unios.hr/. Uvjeti Rektorskog zbora objavljeni su na mrežnim stranicama Rektorskog zbora Republike Hrvatske http://www.rektorski-zbor.hr/dokumenti/izbori-u-nastavna-znanstveno-nastavna-zvanja-i-umjetnicko-nastavna-zvanja/.

Obrazac 2. je objavljen na mrežnoj stranici Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a može se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija uz prijavu na Natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u DOC. i PDF formatu.

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako netko od pristupnika iz točke 1. Natječaja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na Natječaj pod točkom 1. s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana od dana objave Natječaja na adresu: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek, s naznakom „Točka _. natječaja –docent“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku objavit će odluku Vijeća Akademije o izboru zaposlenika/zaposlenice na mrežnim stranicama http://www.uaos.unios.hr/ najkasnije u roku od osam (8) dana od dana njihova donošenja te uz prethodnu suglasnost izabranih pristupnika objaviti profesionalni životopis.

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka.

Akademija za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijavom na ovaj Natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Svi pristupnici Natječaja moraju u natječajnoj dokumentaciji dostaviti potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja koja je objavljena na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Poveznica Akademije na kojoj je navedeni Obrazac je http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2019/08/PRIVOLA.docx, a može se podići i u Tajništvu Akademije. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.
Poslodavac

Poslodavac: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU
Kontakt:pismena zamolba: Kralja Petra Svačića 1F, Osijek

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE