Naslovnica > VIJESTI > Traže se docenti glume, montaže, produkcije

Traže se docenti glume, montaže, produkcije

Rok za prijave od 8 dana počeo je teći 17.7.2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Klasa: 640-03/20-01/01

Urbroj: 251-78-01/3-20-4/1 od 13. VII. 2020.    (3428)

Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5, raspisuje

NATJEČAJ

I. za izbor u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto (puno radno vrijeme, na neodređeno)

– docenta u umjetničkom području, polje filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), grana montaža – 1 izvršitelj.

II. za izbor u naslovno zvanje (bez zasnivanja radnog odnosa):

a) naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta za umjetničko područje, polje primijenjena umjetnost, grana filmska i medijska produkcija – 1 izvršitelj

b) naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta u umjetničkom području, polje: kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), grana: gluma – 1 izvršitelj.

Pristupnici pod I. i II. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), uvjete propisane Odlukom rektorskog zbora Republike Hrvatske (Narodne novine br. 61/17) te Pravilnikom o uvjetima za izbor u umjetničko-
-nastavna zvanja (Narodne novine br. 86/10).

Prijavi na natječaj obvezno priložiti životopis, prikaz umjetničko-nastavne djelatnosti u tiskanom i digitalnom obliku (CD), dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome) i domovnicu.

III. za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radno mjesto

– voditelj tehnike TV-studija, položaj III. vrste

Uvjeti:

– završena SSS elektrotehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera;

– najmanje jedna godina radnog iskustva u srodnoj djelatnosti;

– poznavanje engleskog jezika;

– probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Uz prijavu na natječaj pod III. pristupnici su dužni priložiti:

– životopis, domovnicu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu u srodnoj djelatnosti, te dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Za zapošljavanje pod III. prednost će imati kandidati koji imaju iskustva u radu sa studentima i nastavnicima na umjetničkim visokoobrazovnim ustanovama u području djelatnosti visokog obrazovanja, na poslovima umjetničke nastavne produkcije.

Daljnji tekst natječaja odnosi se na sve točke navedene u natječaju kako slijedi.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13 – pročišćeni tekst, 152/14, 39/18 i 32/20) te je dužan/a u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, da ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljenima na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Za pristupnike na natječaj strane državljane potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Svi podaci uz prijavu moraju biti dokumentirani izvornim dokumentima ili njihovim ovjerenim preslikama. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe obaju spolova. Natječaj pod I. i II. traje 30 dana od dana objave, a pod III. 8 dana od objave.

Prijave se podnose na adresu Akademije dramske umjetnosti, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5, s naznakom »Za natječaj«. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Akademija dramske umjetnosti
Sveučilišta u Zagrebu

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI