Naslovnica > VIJESTI > Kazalište traži vratara / telefonista (m/ž)

Kazalište traži vratara / telefonista (m/ž)

Natječaj vrijedi do: 16.6.2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada:Rad vikendom i praznikom
Smjena - poslijepodne
Smjena - prijepodne
Noćni rad

Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 8.6.2020.
Natječaj vrijedi do: 16.6.2020.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Na temelju članka 13. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/16 i 10/17), u vezi sa Zaključkom Gradonačelnika Grada Varaždina o davanju prethodne suglasnosti Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu za zapošljavanje na neodređeno vrijeme (KLASA: 610-01/19-02/1, URBROJ: 2186/01-09/3-19-28 od 1. srpnja 2019. godine) intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu raspisuje

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
na radnom mjestu
VRATAR TELEFONIST/VRATARICA TELEFONISTICA

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

-1 izvršitelj/izvršiteljica

Radni odnos zasniva se zbog potrebe popunjavanja upražnjenog radnog mjesta,  na neodređeno vrijeme s početkom rada u srpnju 2020. godine.

Opis predmetnog radnog mjesta i potrebni uvjeti:nadgleda službeni ulaz u zgradu HNK,
rukuje telefonskom centralom,
čuva i izdaje ključeve,
nadzire uređaj vatrodojave, drancher i vodenu zavjesu

UVJETI: SSS bez obzira na smjer, znanje jednog svjetskog jezika, jedna godina radnog iskustva

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.

Uz ispunjavanje općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa i pisanu prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni/e priložiti:Kratak životopis
Presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice odnosno domovnice
Presliku dokaza o stečenoj traženoj stručnoj spremi (svjedodžba)
Ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Ako kandidat/kinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan/na je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Prijavi na oglas prilažu se čitke i pregledne preslike dokumenata, koje ne moraju biti ovjerene, a izabrani/a kandidat/kinja dužan/na je prije donošenja rješenja o zasnivanju radnog odnosa dostaviti na uvid originalne dokumente.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno moraju uz prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan/na je uz prijavu na oglas, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim/a na oglas te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o zasnivanju radnog odnosa.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku osam (8) dana od dana objave oglasa.

Prijave se dostavljaju poštom na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, 42000 Varaždin, Augusta Cesarca  1, u zatvorenim omotnicama s naznakom: „ Ne otvaraj - Oglas za zasnivanje radnog odnosa – vratar telefonist/vratarica telefonistica“.

O rezultatima izbora prijavljeni/e kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u zakonskom roku, najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Poslodavac

Poslodavac: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU
Kontakt:pismena zamolba: Augusta Cesarca 1, 42000 Varaždin ( s naznakom)

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE