Naslovnica > VIJESTI > Traži se viši stručni suradnik za međunarodne odnose (m/ž)

Traži se viši stručni suradnik za međunarodne odnose (m/ž)

Natječaj je otvoren do 28.11.2019.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17), Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg Republike Hrvatske 6a, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

– viši stručni savjetnik za međunarodne odnose, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene privremeno nenazočnog zaposlenika koji se nalazi na bolovanju.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, humanističke ili druge odgovarajuće struke, odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– 4 godine radnog staža,

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu i aktivno znanje drugog svjetskog jezika u govoru i pismu,

– poznavanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik),

– domovnicu (preslik),

– dokaz o četiri godine radnog staža (elektronički zapis ili potvrda o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika i aktivnom znanju drugog svjetskog jezika,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslik).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kinje su suglasni da Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Zainteresirani kandidati mogu dostaviti pri­javu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO, s naznakom: »Za natječaj viši stručni savjetnik za međunarodne odnose«, Trg Republike Hrvatske 6a, 10000 Zagreb.

Ansambl narodnih plesova i
pjesama Hrvatske LADO, Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE