Naslovnica > VIJESTI > Ministarstvo kulture zapošljava

Ministarstvo kulture zapošljava

Radna mjesta su četiri, a rok za prijave ističe 19.10.2019.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15, 61/17 i 70/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19), a povezano s Planom prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine broj 73/19), Ministarstvo kulture raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

A) UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE

SEKTOR ZA ARHIVE I DIGITALIZACIJU

SLUŽBA ZA ARHIVSKU DJELATNOST

– stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – iz područja društvenih ili humanističkih znanosti

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– znanje engleskog jezika

– znanje rada na osobnom računalu

– položen državni stručni ispit.

B) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

SLUŽBA ZA UNESCO

– stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – iz područja društvenih ili humanističkih znanosti

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– znanje jednog stranog jezika (engleskog ili njemačkog ili talijanskog ili francuskog jezika)

– znanje rada na osobnom računalu

– položen državni stručni ispit.

C) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU

SEKTOR ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI

SLUŽBA ZA IZVEDBENE I VIZUALNE UMJETNOSTI

Odjel za dramsku umjetnost, glazbu, suvremeni ples i pokret

– viši stručni savjetnik/ica – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili iz umjetničkog područja

– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– znanje jednog stranog jezika (engleskog ili njemačkog ili talijanskog ili francuskog jezika)

– znanje rada na osobnom računalu

– položen državni stručni ispit.

D) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE

SEKTOR ZA KONZERVATORSKE ODJELE I INSPEKCIJU

Konzervatorski odjel u Šibeniku

– stručni referent/ica – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– SSS – gimnazija, škola upravnog, birotehničkog ili ekonomskog smjera

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– znanje rada na osobnom računalu

– položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, kao i osobe koje nemaju prethodno položen državni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

2. životopis,

3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome ili svjedodžbe, ovisno o uvjetu stručne spreme radnog mjesta za kojeg se podnosi prijava),

4. dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),

5. dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (ako je prethodno položen).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose poštom ili neposredno na adresu: Ministarstvo kulture, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj o čemu joj se dostavlja pisana obavijest elektroničkom poštom.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministrica kulture. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.

Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog jezika, odnosno jednog stranog jezika (za radna mjesta pod slovima A, B, C,), odnosno provjere znanja rada na osobnom računalu (za radna mjesta pod slovima A, B, C, D).

Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva kulture, www.min-kulture.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koje se popunjavaju javnim natječajem, sadržaj i način testiranja kandidata/kinja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva kulture, www.min-kulture.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti, ali najviše za tri dana. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo kulture.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva kulture, www.min-kulture.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministrica kulture će obustaviti postupak natječaja.

Ministarstvo kulture

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE