Naslovnica > VIJESTI > Kazalište traži propagandista / propagandisticu

Kazalište traži propagandista / propagandisticu

Natječaj vrijedi do: 23.10.2019.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: VIROVITICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 15.10.2019.
Natječaj vrijedi do: 23.10.2019.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Na temelju članka 46. Zakona o kazalištima („Narodne novine“, broj 71/06, 121/13, 26/4), članka 8. Pravilnika o radu Kazališta Virovitica od 29.5.2013., i članka 6. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture Grada Virovitice od 17. travnja 2013. godine,  Kazalište Virovitica  Oib: 30553087113 Virovitica Trg Ljudevita Patačića 2, koje zastupa ravnatelj Miran Hajoš, raspisuje,
NATJEČAJ
za radno mjesto
Propagandist/kinja
1 izvršitelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 2 mjeseca
UVJET:
stručna sprema: SSS
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta te po mogućnosti adresa elektroničke pošte i kontakt telefon) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:
- Životopis
- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi, preslika
- Dokaz o državljanstvu
- Rodni list
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornike isprava.
Kandidat/kinja koji/koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje te uz prijavu priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidat/kinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17,) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. navedenog zakona a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08, 69/17.). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.
Prijavu na natječaj s kompletnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu Kazališta Virovitica u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ. Natječaj traje od 15.10.2019. do 23.10.2019.
Natječaj će se objaviti i na mrežnoj stranici Kazališta Virovitica.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Kazališta. Kandidati/kandidatkinje koji nisu izabrani biti će o tome pismeno obaviješteni i vratiti će im se dostavljena dokumentacija u roku od 8 dana od dana izbora.
Prijavom na natječaj kandidata/kandidatkinje osobni podaci prikupljaju se, koriste i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 27.4.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 42/18.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja poslati poštom preporučeno na adresu kazališta s naznakom „za natječaj“:
Kazalište Virovitica
Trg Ljudevita Patačića 2
33000 Virovitica

Poslodavac

Poslodavac: KAZALIŠTE VIROVITICA
Kontakt:pismena zamolba: Trg Lj.Patačića 2, Virovitica

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI