Naslovnica > VIJESTI > Traži se stručni suradnik za promidžbu, marketing i odnose s javnošću

Traži se stručni suradnik za promidžbu, marketing i odnose s javnošću

Natječaj je otvoren do 25. 9. 2019. godine
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 31. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Novi Zagreb, Centar za kulturu Novi Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

– stručni suradnik za promidžbu, marketing i odnose s javnošću – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme.

Uvjeti:

– VSS društvenog ili humanističkog smjera i 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

– poznavanje engleskog jezika;

– znanje rada na računalu;

– razvijena komunikativnost i organizacijske sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

– ovjerenu presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,

– elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– potvrdu o poznavanju engleskog jezika izdanu od ovlaštene ustanove, u izvorniku ili ovjerenom presliku,

– preslik domovnice,

– izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci),

– životopis s opisom dosadašnjeg rada,

– prijedlog programa rada za radno mjesto stručni suradnik za promidžbu, marketing i odnose s javnošću.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u smislu odredaba članka 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti u izvorniku sve isprave propisane posebnim zakonom, kojima to svoje pravo dokazuje, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), dužan je, uz navedene dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokumentaciju navedenu u slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Centar za kulturu Novi Zagreb, Trg Narodne zaštite 2, 10020 Zagreb, s naznakom »natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik – voditelj kulturnih djelatnosti – ne otvaraj«.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 18. 9. 2019. do 25. 9. 2019. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke.

Centar za kulturu Novi Zagreb
Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI