Naslovnica > VIJESTI > Traži se viši stručni savjetnik za pravne poslove (m/ž)

Traži se viši stručni savjetnik za pravne poslove (m/ž)

Rok za prijave od 8 dana počeo je teći 21.8.2019.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17 i 47/2018), Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg Republike Hrvatske 6a, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

– viši stručni savjetnik za pravne poslove, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, pravni fakultet, odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– 4 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

– poznavanje rada na osobnom računalu.

Prijavi je potrebno priložiti:

– životopis,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik),

– domovnicu (preslik),

– dokaz o 4 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, preslik ugovora o radu, potvrda poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima ili druge odgovarajuće javne isprave ili potvrde iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od 4 godine na istim ili sličnim poslovima),

– dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (preslik),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslik).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kinje su suglasni da Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Zainteresirani kandidati mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO, s naznakom: »Za natječaj viši stručni savjetnik za pravne poslove«, Trg Republike Hrvatske 6a, 10000 Zagreb.

Ansambl narodnih plesova
i pjesama Hrvatske LADO

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI