Naslovnica > GLAVNE VIJESTI > Traži se intendant

Traži se intendant

Rok az prijave od 15 dana počeo je teći 7. lipnja.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima, (Narodne novine br. 71/06, 121/13 i 26/14), članka 26. Statuta, Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje intendanta/intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog, humanističkog ili umjetničkog smjera, kao i stečena visoka stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– najmanje 10 godina radnog iskustva u području kulture,

– afirmiranost i organizacijsko iskustvo na području izvedbenih umjetnosti,

– znanje jednoga svjetskog stranog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidati/kandidatkinje su uz prijavu u obvezi podnijeti i četverogodišnji program rada Kazališta koji obvezno sadržava financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

– životopis,

– dokaz o završenom studiju, odnosno stručnoj spremi, (diploma u izvorniku ili ovjerenom presliku),

– dokaz o radnom iskustvu u području kulture, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje najmanje 10 godina rada u području kulture),

– dokaz o poznavanju jednoga svjetskog jezika, (preslik indeksa, potvrda, certifikat i sl. uz usmenu provjeru po potrebi).

Za vrijeme natječajnog roka Kazališno vijeće svakom će kandidatu/kandidatkinji osigurati uvid u utvrđeni programski i financijski okvir, u izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje.

Pravo na uvid u navedenu dokumentaciju ostvaruje se svakog radnog dana za vrijeme natječaja u uredu voditelja službe nabave i pravnih poslova, na adresi sjedišta Kazališta od 13 do 16 sati na adresi Uljarska 1. Podatke koje uvidom u dokumentaciju sazna, kandidat/kandidatkinja ne smije javno iznositi niti objavljivati u koju svrhu će dati pisanu izjavu.

Prijave se podnose na adresu: Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1/I, 51000 Rijeka, s naznakom: »Natječaj za intendanta – ne otvaraj«, preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno na urudžbeni zapisnik na istoj adresi u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom i navedenom naznakom: »Natječaj za intendanta – ne otvaraj«.

Imenovanje se provodi prema postupku utvrđenom Zakonom o kazalištima, (Narodne novine br. 71/06, 121/13 i 26/14), na mandat od četiri godine.

Natječaj je otvoren 15 dana od objave.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o iz­vršenom izboru u roku koji ne može biti dulji od četrdeset i pet dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Hrvatsko narodno kazalište
Ivana pl. Zajca Rijeka

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI