Naslovnica > VIJESTI > Kazalište traži više stručnog savjetnika za razvoj (m/ž)

Kazalište traži više stručnog savjetnika za razvoj (m/ž)

Natječaj vrijedi do: 4.5.2019.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 26.4.2019.
Natječaj vrijedi do: 4.5.2019.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: 2 godine
Ostale informacije: Na temelju članka 32. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku (45S/2010, 13-8/2011, 3-6/2013 i 17-5/2018), članka 15. Pravilnika o radu Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku (43-14/2019) i Odluke o provođenju natječaja za popunjavanje radnih mjesta (Urbroj: 2182/01-8-1-1-19-1-187), ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

za radno mjesto Viši stručni suradnik za razvoj
1 (jedan) izvršitelj na neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za radno mjesto:
- magistar ili stručni specijalist društvenog ili humanističkog smjera
- 2 (dvije) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
životopis,
preslik osobne iskaznice,
preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi,
dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrda poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove,
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak izdano od nadležnog suda, ne starije od dana objave natječaja

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i, osim naprijed navedenih priloga, dostaviti valjanu i potpunu dokumentaciju kojom dokazuje svojstvo osobe koja ima pravo prednosti te valjanu i potpunu dokumentaciju kojom dokazuje da za vrijeme objave natječaja ispunjava sve uvjete za ostvarenje prava prednosti propisane tim posebnim propisima, te da nema zapreka za ostvarenje prava prednosti propisanih tim propisima, i to u izvorniku ili u ovjerenom presliku, a kandidat ima prednost pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.), a koji se mogu naći na poveznici
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.) na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se pismeno testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način objavljivanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku (www.hnksi.hr) i objavljeni na oglasnoj ploči u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku, Kralja Zvonimira 1, Šibenik. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku i na oglasnoj ploči u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku, Kralja Zvonimira 1, Šibenik, najmanje 3 (tri) dana prije održavanja provjere.
Prijave s prilozima šalju se poštom na adresu Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku, Kralja Zvonimira 1, Šibenik, s naznakom „Za natječaj naziv radnog mjesta“, u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja 26. travnja 2019. godine pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, u dnevnom tisku Slobodne Dalmacije, na web stranici Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku (www.hnksi.hr) i oglasnoj ploči Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku, Kralja Zvonimira 1, zaključno s, uključujući, 4. svibnja 2019. godine.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Šibenik, 24. travnja 2019.
Urbroj: 2182/01-8-1-1-19-188
Ravnatelj HNK u Šibeniku
Jakov Bilić, mag.art
Poslodavac

Poslodavac: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU
Kontakt:pismena zamolba: Kralja Zvonimira 1, Šibenik

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE