Naslovnica > VIJESTI > Kazalište traži frizera / vlasuljara (m/ž)

Kazalište traži frizera / vlasuljara (m/ž)

Natječaj vrijedi do: 20.2.2019.
Share on facebook
Share on twitter

Radno mjesto

Mjesto rada: VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: 20 sati tjedno
Način rada:2 smjene
Rad vikendom i praznikom

Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 12.2.2019.
Natječaj vrijedi do: 20.2.2019.

Posloprimac

Potrebna zvanja: frizer
Razina obrazovanja:Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Na temelju članka 13. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/16 i 10/17), a u vezi sa Zaključkom Gradonačelnika Grada Varaždina o davanju prethodne suglasnosti Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu za zapošljavanje na neodređeno vrijeme (KLASA: 610-01/19-02/1, URBROJ: 2186/01-09/7-19-4 od 5. veljače 2019. godine) intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu raspisuje

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
na radnom mjestu

FRIZER VLASULJAR (m/ž)

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

-1 izvršitelj/izvršiteljica

Radni odnos zasniva se u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno) na neodređeno vrijeme, s početkom od 1. ožujka 2019. godine.

Opis predmetnog radnog mjesta i potrebni uvjeti:samostalno obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u frizerskom salonu i garderobama glumaca/izvođača,
po potrebi izvodi šminkerske radove,
vodi priručno skladište,
obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost.

Uvjeti: Srednja stručna sprema –frizer/frizerka, 1 godina radnog iskustva.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.

Uz ispunjavanje općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa i pisanu prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:Kratak životopis,
Presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice odnosno domovnice,
Presliku dokaza o stečenoj traženoj stručnoj spremi (svjedodžba, uvjerenje ili potvrda),
Ispis Elektroničkog zapisa ili Potvrda o stažu i podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Ako kandidat/kinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan/na je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Prijavi na oglas prilažu se čitke i pregledne preslike dokumenata, koje ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o zasnivanju radnog odnosa dostaviti na uvid originalne dokumente.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno moraju uz prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan/na je uz prijavu na oglas, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/a kandidat/kinja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o zasnivanju radnog odnosa.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku osam (8) dana od dana objave oglasa.

Prijave se dostavljaju poštom (preporučeno) ili neposredno u kadrovsku referadu HNK u Varaždinu na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, 42000 Varaždin, Augusta Cesarca  1, u zatvorenim omotnicama s naznakom: „ Ne otvaraj - Oglas za zasnivanje radnog odnosa – frizer vlasuljar m/ž“.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku, najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Poslodavac

Poslodavac: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU
Kontakt:osobni dolazak: AUGUSTA CESARCA 1, VARAŽDIN / S NAZNAKOM
pismena zamolba: AUGUSTA CESARCA 1, VARAŽDIN / S NAZNAKOM

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE