Naslovnica > VIJESTI > Traži se suradnik za promidžbeno-marketinške djelatnosti

Traži se suradnik za promidžbeno-marketinške djelatnosti

Natječaj je otvoren do 18. 10. 2018. godine.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 8., Pravilnika o radu Centra za kulturu Trešnjevka, Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

– suradnik za promidžbeno-marketinške djelatnosti – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme.

Uvjeti za radno mjesto suradnik za promidžbeno marketinške djelatnosti su:

– stručna sprema: VSS društvenog smjera,

– radno iskustvo: 1 godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima,

– poznavanje jednoga stranog jezika,

– temeljna informatička znanja.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

– ovjeren preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi,

– preslik potvrde (vjerodostojnu ispravu) o znanju stranog jezika,

– preslik domovnice,

– elektronički zapis o radnopravnom statusu,

– izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u smislu odredbi članka 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti u izvorniku sve isprave propisane posebnim zakonom, kojima to svoje pravo dokazuje, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), dužan je, uz navedene dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokumentaciju navedenu u sljedećoj poveznici: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijava.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – suradnik za promidžbeno-marketinške djelatnosti«.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 10. 10. 2018. do 18. 10. 2018. godine.

Centar za kulturu
Trešnjevka, Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI