Naslovnica > VIJESTI > Traži se ravnatelj kazališta

Traži se ravnatelj kazališta

Rok za prijave od 15 dana počeo je teći 17.10.2018.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijeosti.

***

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (NN br. 71/06, 121/13, 26/14) i odredbi članka 21. Statuta Gradskog kazališta mladih, Split, Trg Republike 1, Kazališno vijeće raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog kazališta mladih.

Ravnatelj kazališta imenuje se na vrijeme od četiri godine na temelju ispunjavanja uvjeta i predloženog četvorogodišnjeg programa rada koji obvezno sadržava financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

I. Uvjeti:

– završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja društvenih, humanističkih znanosti ili s umjetničkog područja

– pet godina radnog staža

– puna afirmacija na području umjetničke i društvene djelatnosti

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika.

II. Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

– životopis (kao dokaz o stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima i punoj afirmaciji na području umjetničke i društvene djelatnosti)

– dokaz o stečenom obrazovanju (izvornik ili ovjeren preslik diplome)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili ovjeren preslik domovnice)

– dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (preslik potvrde o poznavanju jednog svjetskog jezika ili preslika indeksa)

– uvjerenje od strane nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

III. Uz navedeno, kandidati su dužni podnijeti i prijedlog četverogodišnjeg rograma rada Kazališta koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

IV. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti preslike dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

V. Prijave na natječaj, zajedno sa svim navedenim dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja i prijedlogom četverogodišnjeg programa rada Kazališta, podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u dnevnom tisku i Narodnim novinama, na adresu: Gradsko kazalište mladih, Trg Republike 1/I, 21000 Split, s naznakom: »Za natječaj – ne otvarati« ili osobno na istoj adresi, na urudžbeni zapisnik, u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom i navedenom naznakom.

VI. Svakom će se kandidatu osigurati uvid u utvrđeni programski i financijski okvir, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje. Pravo na uvid iz prethodnog stavka moguće je ostvariti u Gradskom kazalištu mladih radnim danom od 10 do 14 sati, uz napomenu da podatke koje sazna uvidom, kandidat ne smije javno iznositi niti objavljivati.

VII. Za ocjenu ispunjavaju li prijavljeni kandidati uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava na natječaj.

VIII. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete naznačene u natječaju bit će održan intervju, na koji će biti pozvani najkasnije tri dana prije održavanja intervjua, putem telefona za kontakt ili e-pošte koje su dužni naznačiti u prijavi. Neodaziv na intervju iz bilo kojeg razloga smatra se povlačenjem prijave.

IX. O rezultatu natječaja prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

X. Kandidatima koji ne budu imenovani, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Gradsko kazalište mladih
Split

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI