Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u RH za 2017. godinu

Tekst poziva prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje
Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj
za 2017. godinu

1.
Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske.
Pod pojmom razvoja publike podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se, dodatnom potporom, poticalo sudjelovanje u kulturi i umjetnosti te ispunile potrebe i interesi publike.
2.
Predloženi programi mogu se odnositi na sva područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost (naročito programi poticanja čitanja), kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje.
Posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim programima koji nastoje povezati kulturu i umjetnost s drugim područjima društvenoga djelovanja.
3.
Sredstva će se dodjeljivati za programe kojima je cilj razvoj publike u kulturi, a sadrže neke od sljedećih programskih aktivnosti:

- stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju
- omogućivanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima
- povećanje vidljivosti kulture u tehnološko-medijskome prostoru na inovativan i kreativan način; razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali, live streaming, digitalne platforme i sl.)
- povećanje sudjelovanja u kulturi ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.)
- omogućivanje mobilnosti umjetnika i kulturnih sadržaja, naročito izvan područja većih urbanih središta
- aktivnosti vezane uz edukaciju, razmjenu znanja i iskustva iz područja kulture i umjetnosti aktivnosti vezane uz poticanje čitanja
- diseminacija dobrih praksi u području razvoja publike i stvaranje potencijalnih partnerstva u području razvoja publike
- aktivno uključivanje šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja
- osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s već postojećim umjetničkim djelima
- poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj odnosa s publikom.
4.
Uz prijavnicu koja se može preuzeti na internetskoj adresi www.min-kulture.hr/prijavnice predlagatelji su dužni dostaviti kratak životopis predlagatelja i izvoditelja i detaljan opis djelatnosti predlagatelja:
- detaljan opis programa s pregledom svih predviđenih aktivnosti
- kalendar održavanja i provedbe aktivnosti
- pregled predviđenih troškova
- predračune za predviđene materijalne troškove
- popis suradnika s referencama
- opis predviđenoga učinka (služeći se kvalitativnim i kvantitativnim pokazateljima, opisati kako će program utjecati na razvoj publike).
5.
Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su dostaviti dokaz o djelovanju u području kulture najmanje dvije godine (registracija, opis dosadašnjega rada i postignuća).
6.
Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno Stručno povjerenstvo za odabir programa koji potiču razvoj publike u području kulture te uputiti prijedlog ministrici kulture, koja će donijeti odluku o izboru programa.
S nositeljem programa sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze korisnika sredstava i Ministarstva kulture.
7.
Pravilno i potpuno ispunjena te ispisana on line prijavnica, koju predlagatelj treba potpisati i ovjeriti (dovoljna je ovjera predlagatelja!), dostavlja se u tiskanome obliku sa svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom: Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi. Prijavnica se šalje poštom ili osobno predaje u urudžbenome uredu Ministarstva kulture u uredovno vrijeme.
Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima.
Prijave na temelju ovoga Poziva mogu se podnositi od 18. rujna do 20. listopada 2017.

>>> Upute za prijavitelje

>>> Prijava na javni poziv

>>> Literatura

Sviđa vam se ovaj tekst?
Pomognite nam da ih objavimo još i ostanemo neovisni o oglašivačima i politici:
pretplatite se na Teatar.hr ili platite članak SMS porukom.