Naslovnica > VIJESTI > Ana Lederer traži zamjenika / zamjenicu

Ana Lederer traži zamjenika / zamjenicu

Rok za prijave od 8 dana počeo je teći 1. kolovoza.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 14. stavaka 2. i 4. Zakona o Gradu Zagrebu (Narodne novine, 62/01, 125/08, 36/09 i 119/14), članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11 i 4/18 – Uredba) i članka 28. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba, 16/09, 22/09, 9/12, 4/13, 6/13, 17/13, 24/13, 21/14, 26/14 i 5/15 – pročišćeni tekst, 4/16, 23/16, 9/17, 17/17 i 19/17), gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje zamjenika/zamjenice pročelnice Gradskog ureda za kulturu – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Potrebno stručno znanje: magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica struke s područja društvenih, tehničkih ili humanističkih znanosti, odnosno struke s umjetničkog područja, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Uredom, poznavanje rada na PC-ju.

Poseban uvjet: položen državni stručni ispit.

Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijalista/stručne specijalistice, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana imenovanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Zamjenik/zamjenica pročelnice se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan/imenovana.

Služba se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),

– dokaz o stručnoj spremi: diploma,

– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),

– uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu,

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjeseca: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja i

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje pet godina (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca), koji sadrži vrstu poslova i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, traženoj u prethodnoj alineji.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici www.zagreb.hr. Na web-stranici www.zagreb.hr i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa bit će objavljen na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.

Prijave s prilozima dostavljaju se Stručnoj službi gradonačelnika, Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Trg S. Radića 1, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Za natječaj za imenovanje zamjenika/zamjenice pročelnice Gradskog ureda za kulturu«.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI