Naslovnica > VIJESTI > INFO > Konačno raspisan natječaj za pročelnika/pročelnicu zagrebačkog Gradskog ureda za kulturu

Konačno raspisan natječaj za pročelnika/pročelnicu zagrebačkog Gradskog ureda za kulturu

Natječaj je otvoren samo idućih 15 dana!

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 14. stavaka 2. i 4. Zakona o Gradu Zagrebu (Narodne novine br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/pročelnice Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Potrebno stručno znanje: magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica struke s područja društvenih, humanističkih, prirodnih ili tehničkih znanosti, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Uredom, poznavanje rada na PC-ju.

Poseban uvjet: položen državni ispit.

Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijalista/stručne specijalistice, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od imenovanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Pročelnik/pročelnica imenuje se na četiri godine i može biti ponovno imenovan/imenovana.

Služba se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati su u prijavi dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa), naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava, te naziv gradskog upravnog tijela.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Obrazac prijave može se preuzeti na web-stranici Grada Zagreba https://www.zagreb.hr/en/objavljeni-natjecaji-oglasi/6501.

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),

– dokaz o stručnoj spremi: diploma (ako kandidat uz prijavu priloži diplomu stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu diplomu dostaviti i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije),

– program unaprjeđenja rada Ureda, koji definira strateški okvir te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti kroz četiri godine (maksimalna duljina teksta tri stranice),

– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),

– svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu,

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja i

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje pet godina (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca), koji sadrži vrstu poslova i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, traženoj u prethodnoj alineji.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Na temelju članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835.

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i imaju pravo pristupiti testiranju bit će evidentirani lozinkom koja se sastoji od prvog slova imena i prvog slova prezimena i 5 zadnjih brojeva OIB-a (npr. Pero Perić 12345678901 – PP78901) i pod kojom će lozinkom biti pozvani na testiranje.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici www.zagreb.hr.

Na web-stranici www.zagreb.hr i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te popis lozinki kandidata koji imaju pravo pristupiti testiranju.

Prijave s prilozima dostavljaju se Stručnoj službi gradske uprave, Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Trg S. Radića 1, u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Za natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade«.

UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA

https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/Uputa%20o%20pravima%20ispitanika.pdf.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Zagreb

***

U prethodnoj verziji ove objave citirali smo pogrešnu verziju oglasa i ispričavamo se na tome

Odgovori

POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE