Naslovnica > VIJESTI > Traži se glumac/glumica

Traži se glumac/glumica

Natječaj vrijedi do: 2.10.2021.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: 2 smjene
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 24.9.2021.
Natječaj vrijedi do: 2.10.2021.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Opis poslova:
•priprema i memorira glumačke i lutkarske uloge,
•sudjeluje prema utvrđenom rasporedu u svim glumačkim i lutkarskim pokusima,
•sudjeluje u koreografskim, pjevačkim i ostalim pokusima te snimanju glazbe ako to uloga zahtijeva,
•glumi ili animira lutke u svim predstavama na repertoaru kazališta i na kazališnim gostovanjima,
•zamjenjuje u glumačkim ulogama i lutkarskoj animaciji glumca koji to nije u mogućnosti odraditi,
•neprekidno usavršava stručno glumačko i lutkarsko znanje i vještine i održava primjerenu fizičku i psihičku kondiciju za postizanje optimalnih glumačkih i lutkarskih umjetničkih kreacija,
•prenosi umjetnička znanja, vještine i iskustva povremenim podučavanjem polaznika Dramskog studija,
•sudjeluje u svim promidžbenim djelatnostima vezanim uz kazališne predstave i promociju kazališta u cjelini,
•obavlja i ostale poslove koji pripadaju uz navedene poslove i poslove prema nalogu ravnatelja i voditelja Dječjeg kazališta.
Uvjeti potrebni za obavljanje poslova
•stručna sprema: VSS s područja umjetnosti,
•radno iskustvo: 1 godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima,
•poznavanje jednog svjetskog jezika,
•temeljna informatička znanja.
Uz vlastoručno potpisane prijavu i životopis, kandidati su obvezni priložiti sljedeće dokumente:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi, u preslici,
- domovnicu, u preslici,
- elektronički zapis o radnopravnom statusu - radna knjižica (ne stariji od 1 mjeseca),
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 1 mjeseca).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, te se u prijavi na natječaj moraju pozvati na to pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na pravo prednosti, obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj u kojoj se pozivaju na to pravo, dužne su dostaviti i dokaze iz članka 49. stavak 1.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužne su, uz prijavu na natječaj, osim dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta ovog natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je propisana navedenim posebnim zakoniom.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Narodno sveučilište Dubrava kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Narodnog sveučilišta Dubrava.
Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Narodno sveučilište Dubrava, Cerska 1, 10040 Zagreb, uz naznaku "za natječaj: stručni suradnik – glumac/ica" ili osobno, radnim danom od 10.00 do 14.00 sati.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječaj je otvoren od 24. rujna do 2. listopada 2021. godine.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Poslodavac

Poslodavac: NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA
Kontakt:osobni dolazak: CERSKA 1, 10040 ZAGREB
pisana zamolba: Cerska 1, 10040 Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI