Naslovnica > BESPLATNI SADRŽAJ > Nove mjere potpore kulturnom sektoru

Nove mjere potpore kulturnom sektoru

Ministarstvo kulture i medija objavilo je nove mjere potpore kulturnom i kreativnom sektoru ugroženom uslijed pandemije, kojima će se dodatno podržati odvijanje umjetničkih aktivnosti i djelovanje u svim kulturnim djelatnostima.
Share on facebook
Share on twitter

Ministarstvo kulture i medija danas je objavilo Javni poziv za potporu dijelu troška izvedbe u području kazališne, plesne i glazbene (klasična i jazz glazba) djelatnosti. Cilj ovog Poziva je potaknuti nastavak aktivnosti u području izvedbenih umjetnosti u okolnostima smanjenih prostornih kapaciteta i posljedične nemogućnosti pokrivanja dijela troškova izvedbi. Rok za predaju prijava je do 16.11.2020. do 17 sati.

Također, objavljen je i Javni poziv za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja u svim kulturnim djelatnostima (audiovizualnim, izvedbenim, književnim i prevoditeljskim te vizualnim). Ovim Pozivom osigurat će se namjenska sredstva profesionalcima u području kulture i umjetnosti (umjetničke organizacije, strukovne udruge u području kulture, samostalni umjetnici, nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti) kojima je onemogućeno ili bitno otežano obavljanje njihove djelatnosti. Rok za predaju prijava je 20.11.2020. do 17 sati.

Sljedeća mjera koju Ministarstvo priprema je natječaj usmjeren na poticanje koncertne aktivnosti, koji se priprema u suradnji s Hrvatskom glazbenom unijom.

Oba danas objavljena poziva prenosimo u cijelosti.

***

Javni poziv za potporu dijelu troška izvedbe u području kazališne, plesne i glazbene (klasična i jazz glazba) djelatnosti (Rok: 16.11.2020. do 17:00)

Ministarstvo kulture i medija na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) i Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa od 17. ožujka 2020. godine objavljuje

J A V N I  P O Z I V
ZA POTPORU DIJELU TROŠKA IZVEDBE U PODRUČJU KAZALIŠNE, PLESNE I GLAZBENE (KLASIČNA I JAZZ GLAZBA) DJELATNOSTI
I.

Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za pokrivanje dijela troška održavanja programa u području izvedbenih umjetnosti, kazališne, plesne i glazbene (klasična i jazz glazba) djelatnosti u okolnostima epidemije koronavirusa. Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti.

Cilj Javnog poziva je potaknuti nastavak aktivnosti i djelovanja u području kazališne, plesne i glazbene (klasična i jazz glazba) djelatnosti u okolnostima smanjenih prostornih kapaciteta i posljedične nemogućnosti pokrivanja dijela troškova izvedbi iz vlastitih prihoda od prodaje ulaznica.

II.

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti:
1. pravni subjekti koji djeluju u području kazališne djelatnosti i zadovoljavaju sljedeće kriterije:

 1. upisani su u Očevidnik kazališta
 2. nije im osnivač tijelo javne vlasti
 3. u 2019. godini su ostvarili prihode od prodaje ulaznica na gostovanjima ili u matičnom izvedbenom prostoru.

2. umjetničke organizacije koje djeluju u području plesne i glazbene (klasična i jazz glazba) djelatnosti, a zadovoljavaju sljedeće kriterije:

 1. djelatnošću se profesionalno bave najmanje 2 godine
 2. u 2019. godini su ostvarili prihode od prodaje ulaznica na gostovanjima ili u matičnom izvedbenom prostoru.
III.

Bespovratnim sredstvima moguće je pokriti sljedeće troškove nastale u razdoblju od 1. listopada 2020. do 1. listopada 2021. godine:

 1. do 50% troška najma prostora za održavanje kazališnih, plesnih ili glazbenih izvedbi na gostovanjima
 2. do 50% režijskih troškova za matični izvedbeni prostor u kojem se održavaju kazališne, plesne ili glazbene izvedbe
IV.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. elektronički popunjenu ePrijavnicu
 2. obaveznu opću dokumentaciju:
  • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti)
  • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva) − ako je odobrena obročna otplata duga rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati, potrebno je dostaviti i preslik rješenja
 3. obaveznu programsku dokumentaciju:
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi
V.

Prijave se podnose elektroničkim putem na online obrascu. Uz svaku elektronički popunjenu prijavu potrebno je učitati, odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

VI.

Sve potpune i u roku zaprimljene zahtjeve razmatrat će Povjerenstvo. Odluku o odabiru i dodjeli sredstava donosi ministrica kulture i medija na temelju prijedloga Povjerenstva. Informacije o zaprimljenim zahtjevima (popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava te pregled odbijenih zahtjeva) objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija https://min-kulture.gov.hr/  nakon donošenja odluke.

VII.

Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu potpore sukladno ciljevima ovog poziva do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za ovaj poziv.

VIII.

Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva i traje 15 dana od dana objave.

Prijava na Javni poziv

***

Javni poziv za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja (Rok: 20.11.2020. do 17:00)

Ministarstvo kulture i medija na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) i Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa od 17. ožujka 2020. godine objavljuje

Javni poziv za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja
I.

Cilj Javnog poziva je potaknuti nastavak aktivnosti i djelovanja u svim kulturnim djelatnostima (audiovizualnim, izvedbenim, književnim i prevoditeljskim te vizualnim) u okolnostima smanjenih mogućnosti umjetničkog djelovanja uslijed epidemije koronavirusa.

II.

Ovim Pozivom osigurat će se namjenska sredstva umjetničkim organizacijama, strukovnim udrugama i samostalnim umjetnicima te nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.
Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju:

 •  umjetničke organizacije
 •  strukovne udruge u području kulture
 •  samostalni umjetnici
 •  nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti
III.

Potpore se dodjeljuju za:

 •  financiranje digitalne produkcije postojećih umjetničkih formi upotrebom novih tehnologija koje pružaju mogućnosti dodatnog sadržaja kulturnih programa (interakcija, edukacija i sl.)
 •  kreiranje novih sadržaja kulturnog i edukativnog karaktera šire dostupnosti u skladu s novonastalim epidemiološkim okolnostima.
IV.

Na sve podnesene prijave primjenjuju se temeljni i stručni kriteriji koji obuhvaćaju specifičnosti svakog pojedinog područja umjetničkog stvaralaštva, a kojim prijavitelji dokazuju da profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost.

Ministarstvo kulture i medija, u skladu s kriterijima donesenima od strane Vlade RH za pomoć ugroženima u vrijeme epidemije COVID-19, donosi:

 1. temeljne kriterije:
 • profesionalno bavljenje umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine
 • umjetnici koji samostalno prijavljuju program nisu stalno zaposleni, nisu studenti ni umirovljenici
 • ostvareni prihodi temeljem umjetničke djelatnosti u 2019. godini
 • smanjenje intenziteta umjetničkog djelovanja uslijed epidemije koronavirusa
 1. specifične kriterije:
 • inovativnost i kreativnost predloženih programa kojima se omogućuje siguran pristup umjetničkim djelima
 • suradnja s partnerskim institucijama, udrugama i umjetničkim organizacijama iz istih ili različitih umjetničkih područja
 • uključivanje samostalnih umjetnika i nezavisnih profesionalaca u području kulture u kreiranje i produkciju programa
 • održivost programa i nakon prestanka ograničavajućih epidemioloških uvjeta
V.

Predviđeni rok izvršenja prijavljenih programskih aktivnosti je 6 mjeseci od datuma potpisivanja ugovora.
Na ovaj Javni poziv jedan prijavitelj smije podnijeti samo jednu prijavu koja može sadržavati više programskih aktivnosti, uključujući i prilagodbu postojećih formi i osmišljavanje novih sadržaja.

VI.

Financirat će se programi u sljedećim iznosima:

 • 10.000,00  – 30.000,00 kn za programe koje prijavljuju samostalni umjetnici i nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti
 • 30.000,00 – 100.000,00 kn za programe koje prijavljuju umjetničke organizacije i strukovne udruge

Prihvatljivi troškovi:

 • ukupan trošak svih honorara za realizaciju programa
 • do 30% udjela u plaći umjetnika uključenog u program i zaposlenog kod prijavitelja (umjetničke organizacije ili strukovne udruge)
 • troškovi elektroničke prilagodbe i distribucije umjetničkog sadržaja
 • do 30% indirektnih troškova programa (najam prostora i opreme, prijevoz, režijski troškovi i dr.)

Neprihvatljivi troškovi:

 • nabava opreme
 • plaće zaposlenika koji nisu umjetnici-suradnici na prijavljenom programu
 • knjigovodstvene usluge
 • redovni troškovi poslovanja
VII.

Prijava na Javni poziv podnosi se isključivo elektronički putem e-prijavnice koja uz opće podatke o predlagatelju i programu sadrži:

 • opisno obrazloženje smanjenja intenziteta umjetničkog djelovanja – npr. smanjeni broj izvedbi, odgođene i/ili otkazane izložbe, koncerti, predstavljanja, gostovanja, rezidencije i sl.)
 • detaljan opis programa koji se predlaže za financiranje, terminski plan realizacije, imena suradnika angažiranih na programu s osnovnim referencama, tehničkim opisom i sl.
 • opis predviđenog modela distribucije sadržaja i načina interakcije s publikom

U e-prijavnicu obavezno treba učitati (priložiti u elektroničkom obliku):

 1. opću dokumentaciju:
 •  za pravne osobe: potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva)
 •  za fizičke osobe: potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka u 2019. godini
 •  popunjenu, potpisanu i ovjerenu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
 •  popunjenu, potpisanu i ovjerenu Izjavu o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi
 1. programsku dokumentaciju:
 •  popunjeni Obrazac troškovnika predloženog programa
 •  dodatno razrađeni opis prijavljenog programa i njegove provedbe
VIII.

Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva sukladno navedenim ciljevima i kriterijima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za ovaj Poziv.
Poveznice na digitalne sadržaje odobrenih programa učinit će se dostupnima na platformi Ministarstva kulture i medija koja će biti ustrojena za potrebe ovog Javnog poziva.

IX.

Sve potpune i u roku zaprimljene prijave razmatrat će Povjerenstvo. Odluku o odabiru programa i dodjeli sredstava donosi ministrica kulture i medija na temelju prijedloga Povjerenstva. Konačni iznosi odobrene potpore definirat će se sukladno broju prijava i raspoloživim sredstvima za provedbu Javnog poziva.
Informacije o zaprimljenim prijavama (popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava te pregled odbijenih zahtjeva) objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija https://min-kulture.gov.hr/  nakon donošenja odluke.

X.

Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija i traje 21 dan od dana objave.

Zagreb, 30. listopada 2020. godine

Prijava na Javni poziv

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI