Naslovnica > VIJESTI > Ministarstvo kulture i medija zapošljava

Ministarstvo kulture i medija zapošljava

Radnih mjesta je 5, a rok za prijave od 8 dana počeo je teći 14.10.2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članaka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19), ministrica kulture i medija raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva kulture i medija

A) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI

– ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na četiri godine.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili iz umjetničkog područja

– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– istaknuti rezultati rada u području od važnosti za rad državnog tijela

– znanje jednog stranog jezika (engleskog ili njemačkog ili talijanskog ili francuskog jezika)

– znanje rada na osobnom računalu

– položen državni ispit.

B) UPRAVA ZA MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

– ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na četiri godine.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – iz područja društvenih ili humanističkih znanosti

– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– istaknuti rezultati rada u području od važnosti za rad državnog tijela

– znanje jednog stranog jezika (engleskog ili njemačkog ili talijanskog ili francuskog jezika)

– znanje rada na osobnom računalu

– položen državni ispit.

C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE

– ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na četiri godine.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – iz područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti

– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– istaknuti rezultati rada u području od važnosti za rad državnog tijela

– znanje jednog stranog jezika (engleskog ili njemačkog ili talijanskog ili francuskog jezika)

– znanje rada na osobnom računalu

– položen državni ispit.

D) UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE

– ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na četiri godine.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – iz područja društvenih ili humanističkih znanosti

– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– istaknuti rezultati rada u području od važnosti za rad državnog tijela

– znanje jednog stranog jezika (engleskog ili njemačkog ili talijanskog ili francuskog jezika)

– znanje rada na osobnom računalu

– položen državni ispit.

E) UPRAVA ZA MEDIJE I RAZVOJ KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA

– ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na četiri godine

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – iz područja društvenih ili humanističkih znanosti

– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– istaknuti rezultati rada u području od važnosti za rad državnog tijela

– znanje jednog stranog jezika (engleskog ili njemačkog ili talijanskog ili francuskog jezika)

– znanje rada na osobnom računalu

– položen državni ispit.

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima. Na navedena radna mjesta ne mogu biti imenovane osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca.

Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni ispit, odnosno državni ispit odgovarajuće razine uz obvezu polaganja navedenoga ispita u zakonom propisanom roku. Državni ispit nije dužan/a polagati kandidat/kinja koji/a ima položen pravosudni ispit.

Javni natječaj provodi komisija koju imenuje ministrica kulture i medija.

Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje koje su prijave na javni natječaj pravodobne i potpune i listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te kandidate s te liste upućuje na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te rezultata ostvarenih u dosadašnjem radu.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama provodi ministrica kulture i medija ili osoba koju ona za to ovlasti.

Za predloženog kandidata/kinju provest će se sigurnosna provjera. Ravnatelja/icu rješenjem imenuje Vlada Republike Hrvatske na temelju prijedloga ministrice kulture i medija i rezultata sigurnosne provjere.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, te vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objavit će se na web-stranici www.min-kulture.gov.hr najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se neće smatrati kandidatom/kinjom.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

1. životopis,

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),

4. dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),

5. dokaz o znanju jednog stranog jezika,

6. podatke o ispunjavanju uvjeta istaknutih rezultata rada u području od važnosti za rad državnog tijela sukladno članku 4. stavku 4. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (Narodne novine broj 77/07, 13/08 i 81/08),

7. preslik svjedodžbe o položenom državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu, odnosno uvjerenje/svjedodžbu o položenome pravosudnom ispitu.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o imenovanju dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo kulture i medija, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj za imenovanje ravantelja/ice«.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja Vlade Republike Hrvatske o imenovanju ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva kulture i medija na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva kulture i medija, www.min-kulture.gov.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na razgovoru (intervjuu), ministrica kulture i medija će obustaviti postupak natječaja.

Ministarstvo kulture i medija

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE