Naslovnica > VIJESTI > INFO > Teatar u gostima: Urša Raukar

Teatar u gostima: Urša Raukar

Nakon što je provela noć u policiji zbog prosvjeda u Varšavskoj, Uršu Raukar i njezina supruga danas su 'razapeli' i naslovnici Jutarnjeg lista, optužujući ih za bespravnu gradnju. Evo njihova reagiranja...
Share on facebook
Share on twitter

Glumica Urša Raukar dugo je aktivna u akcijama inicijative Pravo na grad, a zbog one posljednje - blokade Varšavske ulice -  provela je i noć u policijskoj postaji. Na cijeli slučaj reagirao je i novoizabrani predsjednik RH, dr. Ivo Josipović pitajući se zar je Urša Raukar tolika opasnost za nacionalnu sigurnost da se na nju šalju specijalci?

Cijela je priča nastavak dobila na današnjoj naslovnoj stranici Jutarnjeg lista, s koje kao glavna vijest, vrišti naslov "I oni su gradili na crno", a u kojoj se glumicu i njezina supruga optužuje da su garažu u sklopu obiteljske kuće u Zagrebu, izgradili - bespravno.

Evo kako je na te optužbe reagirala sama Urša Raukar:

Cijeli taj slučaj započinje u subotu kad nas je naš izvođač radova na garaži u Bosanskoj 11 nazvao i rekao da ga novinari ispituju o dozvolama za našu garažu koju smo izgradili 2002.. Niko (Gamulin, op.ur)je nazvao tog novinara, Velibora Panića iz Jutarnjeg, i zapitao o čemu se radi. Ovaj se izvlačio, vrlo nemušto, no ipak su se dogovorili da se nađu sutradan u nedjelju kako bi mu Niko pokazao lokacijsku dozvolu za garažu. Građevinska nije potrebna po čl.56 Zakona o gradnji. Objasnio mu je da građevinska nije potrebna. Ujedno mu je pokazao i odobrenje Gradskog ureda za zaštitu spomenika za tu izgradnju.

Bez obzira na to, dakle, sa saznanjem da je optužba o gradnji na crno laž,  na naslovnoj strani je izašao naslov „I oni su gradili na crno . . „.

To je, dakle, namjerna i smišljena diskreditacija koju nikakv dokaz nije mogao zaustaviti... Naravno da je to odmazda za prosvijed u Varšavskoj i dežuranje u kontejneru u momentu dolaska specijalne policije.

To je ujedno i poruka svakom tko bi se usudio suprotstaviti devastaciji Varšavske.

Provjerili smo i što stoji u spomenutom čl.56 Zakona o gradnji. Isti glasi ovako:

Gradnja bez građevne dozvole

Članak 56.

(1) Građevna dozvola nije potrebna za:

1. gradnju pomoćne građevine (garaže, spremišta, drvarnice i sl.) razvijene građevinske (bruto) površine do 50 m2 i visine sljemena do 4 m, koja se gradi na građevnoj čestici stambene zgrade ili obiteljske kuće za koju je izdana građevna dozvola,

2. gradnju gospodarske građevine razvijene građevinske (bruto) površine do 100 m2, širine do 6 m i visine vijenca do 4 m namijenjene isključivo za poljoprivrednu djelatnost,

3. gradnju građevina protugradne obrane, građevina za sigurnost plovidbe (objekt signalizacije) i objekte koji služe opskrbi i održavanju objekata za sigurnost plovidbe (mol, pristanište, prilazni put, kućica za agregat, spremište za čamce i dr.),

4. gradnju cesta koje služe za eksploataciju šume, naftonosnog polja i druge eksploatacije,

5. gradnju potpornog zida građevinske visine do 1,50 m,

6. gradnju grobnice izvan groblja,

7. postavljanje kioska i druge građevine gotove konstrukcije do 12 m2 građevinske (bruto) površine,

8. postavljanje odnosno gradnju vrtne sjenice do 12 m2 građevinske (bruto) površine,

9. postavljanje nadzemnog malog i pokretnog spremnika ukapljenoga naftnog plina kapaciteta do 5 m3,

10. gradnju dječjeg igrališta,

11. gradnju ograde visine od 1,80 m i više i ograde s ulične strane visine 1,00 m i više ako se njome ograđuje uglovna građevna čestica,

12. postavljanje nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu,

13. postavljanje reklamnog panoa od 6 m2 i više,

14. gradnju, odnosno postavljanje kabelskog i zračnog priključka na nisko naponsku i TK mrežu kao i vodova kojima se postojeća građevina priključuje na komunalne instalacije (vodovod, kanalizaciju, plinovod i parovod),

15. gradnju, odnosno postavljanje privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija,

16. gradnju grobnica na groblju,

17. postavljanje reklamnog panoa do 6 m2 i

18. uređenje okućnice.

(2) Za građevine iz stavka 1. podstavka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. ovoga članka potrebna je lokacijska dozvola prema posebnom zakonu. Lokacijska dozvola potrebna je i u slučaju gradnje tih građevina ako se grade na području za koje je donesen detaljni plan uređenja.

(3) Za građevine iz stavka 1. podstavka 11. visine više od 1,00 m do 1,80 m, kao i za građevine iz podstavka 14., 15., 16., 17. i 18. ovoga članka potreban je idejni projekt.

(4) Protjekom roka od 15 dana od dana završetka sajma odnosno javne manifestacije privremene se građevine iz stavka 1. podstavka 15. ovoga članka moraju ukloniti.

Hoće li zbog svega navedenog bračni par Raukar-Gamulin zadovoljštinu od Jutarnjeg lista potražiti na sudu, ne znamo, ali znamo da će se na temu cijelog slučaja danas u 14h Kući ljudskih prava održati konferencija za medije.

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI